Promotie: Het ontwerpen van leeromgevingen op de school-werk grens

3 weken geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Open Universiteit

Het beroepsonderwijs staat onder druk om onderwijs te ontwerpen dat meebeweegt in een veranderende maatschappij. Snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vereisen een continu aanpassingsvermogen van het beroepsonderwijs en intensieve samenwerking met andere organisaties. Op de grens van school en werk zijn veel verschillende leeromgevingen te vinden, zoals werkpleksimulaties, regionale leeromgevingen en hybride leeromgevingen, waarin werken en leren steeds meer met elkaar worden verbonden. Wat zijn de onderscheidende kenmerken tussen deze verschillende leeromgevingen? En welke afwegingen spelen een rol tijdens het ontwerpproces? Erica Bouw verdedigt op vrijdag 18 juni 2021 om 13.30 uur (online) haar proefschrift 'Designing learning environments at the school–work boundary. Curriculum design for vocational education.' aan de Open Universiteit.

Houvast voor het onderzoeken en ontwerpen van leeromgevingen

Het beroepsonderwijs zoekt naar manieren om school en werk met elkaar te verbinden en lerenden zo te helpen om verbanden te leggen tussen wat ze op school leren en wat ze in de beroepspraktijk leren. Vanuit die zoektocht ontstaan veel verschillende leeromgevingen, maar een eenduidig raamwerk om deze te duiden ontbreekt. Erica Bouw onderzocht hoe de grote verscheidenheid aan typen leeromgevingen gecategoriseerd kan worden, wat de specifieke kenmerken zijn van bepaalde typen leeromgevingen in het Nederlandse beroepsonderwijs (mbo en hbo), welke ontwerpafwegingen eraan ten grondslag liggen en welke strategieën worden gehanteerd vanuit het bedrijfsleven bij de co-constructie van deze leeromgevingen. Het onderzoek van Erica Bouw biedt houvast voor het onderzoeken en ontwerpen van leeromgevingen in het beroepsonderwijs.

Bijdrage aan curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs

Op basis van grondig literatuuronderzoek realiseerde Erica Bouw een raamwerk om leeromgevingen op de grens van school en werk te categoriseren. Via een casestudie zijn vervolgens kenmerken in beeld gebracht van integratieve leeromgevingen in het Nederlandse beroepsonderwijs. Via focusgroepen en diepte interviews zijn afwegingen en strategieën uitgewerkt die relevant zijn bij curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. De resultaten zijn bruikbaar voor onderwijsonderzoekers en voor mensen die betrokken zijn bij de vormgeving van beroepsgerichte leeromgevingen, zowel vanuit school als vanuit het bedrijfsleven.

Promotie Erica Bouw

Erica Bouw is trainer, ontwikkelaar, adviseur en onderzoeker bij het Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht. Ze schreef haar proefschrift als buitenpromovendus aan de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Zij verdedigt op vrijdag 18 juni 2021 om 13.30 uur (online) haar proefschrift 'Designing learning environments at the school-work boundary. Curriculum design for vocational education' aan de Open Universiteit in Heerlen. Haar promotor is prof. dr. Elly de Bruijn, bijzonder hoogleraar bij de Open Universiteit en lector Beroepsonderwijs bij Hogeschool Utrecht, copromotor is dr. Ilya Zitter, lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs bij Hogeschool Utrecht. De promotie is live te volgen via www.ou.nl/live.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Persvoorlichting van de Open Universiteit, tel. 06-29042930. Algemene informatie over de Open Universiteit vindt u op www.ou.nl.
Open Universiteit
plaats:
Heerlen
website:
https://www.ou.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Open Universiteit benoemt Martijn Burger tot hoogleraar Economics of Happiness

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Martijn Burger benoemd tot bijzonder hoogleraar Economics of Happiness. De leerstoel is gesitueerd bij de faculteit Managementwetenschappen en is ingesteld in samenwerking met het onderzoeksinstituut EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organisation). De benoeming gaat in op 1 juli 2021.

Economische groei versus groei in geluk

Economie houdt zich traditioneel bezig met het bevorderen van nut. Vaak wordt nut gelijkgesteld aan economische welvaart, vertaald in zaken als het Bruto Nationaal Product. Maar dat is feitelijk in strijd met de wortels van de economie: 'nut' is immers meer dan alleen 'welvaart'. De afgelopen jaren, en dan met name sinds de late jaren negentig, is binnen het economisch onderzoek veel meer aandacht gekomen voor Happiness Economics en het meten van 'geluk'. Die groeiende populariteit viel samen met een groeiende twijfel over de zin van economische groei. Naast zorg over uitputting van grondstoffen en milieuvervuiling is er ook steeds meer de vraag of economische groei ons wel gelukkiger maakt en onder welke condities economische groei bij kan dragen aan geluk. 

Focus op Geluk in organisaties en Geluk en beleid

Binnen de leerstoel Economics of Happiness wordt geluk opgevat als de studie naar de ervaren kwaliteit van leven of levensvoldoening. Centrale vraag is hoe organisatie- en overheidsbeleid van invloed is op het geluk van medewerkers en burgers en wat het economische en maatschappelijke rendement is van geluk. Meer specifiek wordt in de onderzoeksthema’s aansluiting gezocht bij onderzoek dat al bij EHERO en bij de Open Universiteit plaatsvindt. Dat leidt tot een focus op twee thema’s. Het eerste is Geluk in organisaties en hier stelt deze leerstoel vragen als: Zijn investeringen in geluk ook goed voor organisaties? Hoe kan geluk onder medewerkers bevorderd worden? Wat werkt voor wie onder welke omstandigheden? En hoe meet je dat? Het tweede onderwerp is Geluk en beleid. Daarbij kun je denken aan vragen als: Hoe kun je als overheid sturen op geluk? Wat betekent dat voor leiderschap? Hoe breng je het succes van het 'geluksbeleid' in kaart? 

Onderzoek en onderwijs

Het onderzoek naar deze thema’s wil door middel van veldonderzoek (experimenten, enquêtes, diepte-interviews) inzicht krijgen in de factoren die bijdragen aan geluk en de consequenties van geluk. Daarnaast zal de leerstoelhouder bijdragen aan het onderwijs van de Open Universiteit onder andere door het ontwikkelen van een cursus op het gebied van organisatie, leiderschap en geluk. De leerstoelhouder zal zowel binnen zijn onderzoeks- als zijn onderwijsactiviteiten nauw samenwerken met de faculteit Psychologie. 

De leerstoel is ingesteld voor een periode van vijf jaar en is het resultaat van een samenwerking tussen de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit en het onderzoeksinstituut EHERO. 

Over Martijn Burger

Martijn Burger is academisch directeur van het Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) en universitair hoofddocent Industriële en regionale economie bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek focust op happiness economics en stedelijke en regionale economie, waaronder ruimtelijke verschillen in geluk, geluk in organisaties en institutionele en sociale voorwaarden voor economische ontwikkeling. Daarnaast is hij lid van het bestuur van de International Society for Quality of Life Studies.

18 uur geleden

OU 2e van de 14 universiteiten in NSE: studenten blijven tevreden

De Open Universiteit behoudt de tweede plaats van de 14 universiteiten die zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse universiteiten VSNU, in de Nationale Studenten Enquête 2021. Bovendien scoren zes van de zeven bachelor- en drie van de negen masteropleidingen van de Open Universiteit de eerste plaats van de wo-opleidingen in hun studierichtingen in deze enquête. De Open Universiteit kreeg van haar studenten een tevredenheidsscore van 4.08 op een schaal van 1 tot 5. Dit is de tweede beste score na Wageningen University die 4.13 punten behaalt. De derde plaats is voor de Universiteit Twente met 3.97 punten.

Blij met tevredenheid en vertrouwen van studenten

Rector magnificus van de Open Universiteit (OU), prof. dr. Theo Bastiaens: 'We zijn heel blij dat onze studenten ons onderwijs zo hoog zijn blijven waarderen, ondanks de moeilijke coronatijd. Nog steeds is 84,4 % van onze studenten tevreden tot zeer tevreden over ons onderwijs; dat is ruim hoger dan de gemiddelde 78,6 % voor alle universiteiten. Diverse keren moesten fysieke tentamens vanwege verscherpte coronamaatregelen op het laatste moment worden omgezet naar online tentamens. We zijn heel trots op onze studenten die zich zo flexibel en veerkrachtig hebben betoond in deze moeilijke tijd.

En ons onderwijs blijven we natuurlijk continu verbeteren. Zo start nog dit jaar de implementatie van een nieuw toetssysteem en een compleet nieuwe digitale leeromgeving. Ook zijn we bezig in ons onderwijsmodel het contact met - en tussen - studenten nog meer te benadrukken. Natuurlijk gebruiken we daarbij weer de laatste technologie, maar straks ook meer dan ooit onze studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Ten slotte kunnen studenten nu bij veel tentamens zelf bepalen waar ze tentamen willen doen, thuis of in het studiecentrum.'

Hoogste tevredenheidsscores

Zes van de zeven OU-bacheloropleidingen oogsten de hoogste tevredenheidsscore van alle universiteiten die deze studies aanbieden: Psychologie, Rechtsgeleerdheid, Bedrijfskunde, Informatiekunde, Informatica en Algemene cultuurwetenschappen. Dat geldt ook voor drie van de negen OU-masters: Rechtsgeleerdheid, Onderwijswetenschappen en Software Engineering. De master Kunst- en cultuurwetenschappen is tweede van alle wo-opleidingen in deze studierichting en de master Psychology derde. De overige opleidingen scoren ook hoog, maar zijn de enige opleidingen in deze studierichtingen volgens de indeling van CROHO.

OU-studenten waarderen de aspecten inhoud en opzet van het onderwijs, toetsing en beoordeling en aansluiting beroepspraktijk/beroepsloopbaan zeer positief: zij scoren hiervoor een top 4-notering van de 14 universiteiten.

Onafhankelijk onderzoek onder studenten

Het onafhankelijke onderzoeksbureau MWM2 heeft voor de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2021 ruim 840.000 studenten uit het hoger onderwijs uitgenodigd, waarvan ruim 330.000 studenten hebben deelgenomen. De NSE is een jaarlijks, landelijk onderzoek, waarin studenten een oordeel geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Het onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Dit is een samenwerkingsverband van het ministerie van OCW, studenten (ISO en LSVb) en hoger onderwijsinstellingen. De studentenoordelen van de NSE 2021 worden gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl.

1 dag geleden

Promotie: Historisch onderzoek naar watersnood in ‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch kreeg in de geschiedenis te maken met serieuze wateroverlast, zoals hoogwater, overstromingsrampen en ijsvloeden. Hoe verliep de hulpverlening? En welke omgangsstrategieën werden er ontwikkeld door landelijke, regionale en lokale overheid en de relevante waterschappen om de waterveiligheid te verbeteren? Ontstond er een herinneringscultuur en in welke uitingen kreeg deze gestalte? Francien van den Heuvel verdedigt op donderdag 24 juni 2021 om 16.00 uur (online) haar proefschrift '’s-Hertogenbosch, eiland in een onmetelijke zee: Omgangsstrategieën van de stedelijke overheid en de bevolking van ’s-Hertogenbosch met hoogwater en overstromingen (1740-1995)' aan de Open Universiteit in Heerlen.

Hulpverlening, omgangsstrategieën en herinneringscultuur

Uit het onderzoek van Francien van den Heuvel rijst het beeld van ’s-Hertogenbosch als een kwetsbare en veerkrachtige stad. De stad wist zich te redden tijdens de grote watersnoden en bood zelfs hulp aan de omliggende dorpen. ‘s-Hertogenbosch nam maatregelen op het gebied van preventie en maakte afspraken met waterschappen rondom de stad. De oprichting van een nationale waterstaatsdienst in 1798, het inzicht in de complexiteit van waterbeheer van de grote rivieren en de technische mogelijkheden om de problematiek aan te pakken leidden onder meer tot de verlegging van de Maasmond, gerealiseerd in 1904, en de normalisatie van de Maas in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Daarnaast ontwikkelden provincie, stad en waterschappen al dan niet gezamenlijk beleid om de waterveiligheid van de kleinere waterstromen te verhogen. De watersnoden werden in tal van uitingen herdacht, bijvoorbeeld in herinneringsboeken, proza en poëzie, ansichtkaarten, radio- en televisieprogramma’s vanaf de twintigste eeuw maar ook merktekens in de openbare of privé ruimten.

Interactie tussen natuur en cultuur

Het onderzoek van Francien van den Heuvel sluit aan bij nieuwe deelgebieden binnen de internationale geschiedschrijving: 'environmental history' en 'disaster history'. Deze deelgebieden laten zien dat om contemporaine problemen te kunnen verklaren, inzichten uit andere wetenschapsdisciplines belangrijk zijn, zoals de ecologie, geografie en klimatologie. Door onderlinge verbanden te leggen in de interactie tussen natuur en cultuur, wordt het gevolg van menselijk ingrijpen in de natuurlijke omstandigheden zichtbaar. Het onderzoek vormt tevens een aanvulling op de beschreven waterstaatsgeschiedenis van Nederland. De omgang van een stad met het steeds terugkerende hoogwater is niet eerder in beeld gebracht.

Promotie Francien van den Heuvel

Francien van den Heuvel (1956, ‘s-Hertogenbosch) promoveert aan de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Zij en haar echtgenoot Gerard Aarts zijn beiden door Z.M. de Koning onderscheiden tot lid in de orde van Oranje Nassau, vanwege het vele vrijwilligerswerk dat zij verzet hebben. De onderscheiding werd op 28 april 2021 aan beiden uitgereikt door de burgemeester van 's-Hertogenbosch.

Op donderdag 24 juni 2021 om 16.00 uur verdedigt zij (online) haar proefschrift '’s-Hertogenbosch, eiland in een onmetelijke zee: Omgangsstrategieën van de stedelijke overheid en de bevolking van ’s-Hertogenbosch met hoogwater en overstromingen (1740-1995)' aan de Open Universiteit in Heerlen. Haar promotor is prof. dr. Leo Wessels, Open Universiteit. Copromotor is dr. Toon Bosch, Open Universiteit. De promotie is live te volgen via www.ou.nl/live.

1 week geleden

Promotie: De impact van Audit Technology op Auditing

De kwaliteit van accountantswerkzaamheden, in het bijzonder van accountantscontroles, staat al jarenlang ter discussie. Deze kwaliteit moet beter zodat het maatschappelijk verkeer weer mag vertrouwen op de werkzaamheden van de accountant. De inzet van technologie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Promovendus Eric Mantelaers onderzocht wat de impact is van Audit Technology op Auditing. Op vrijdag 18 juni om 16.00 uur verdedigt hij zijn proefschrift 'An evaluation of technologies to improve auditing' aan de Open Universiteit.

Positieve kwaliteitsimpuls

De toenemende invloed van technologie betekent voor de accountant dat meerdere taken gedeeltelijk of zelfs volledig kunnen worden geautomatiseerd. Mantelaers onderzocht welke technologieën de kwaliteit van auditing verder kunnen verbeteren. Hij gebruikte het 'Technology Framework for Auditing' om de invloed van Audit Technology op Auditing te duiden. Mantelaers concludeert in zijn proefschrift dat Audit Technology een positieve kwaliteitsimpuls kan geven. Hij keek in een drietal deelstudies naar blockchain, continuous auditing en data-analyse ten behoeve van financial credit risk assessment.

Beter begrip impact technologie op auditing

Het onderzoek van Mantelaers draagt bij aan een beter begrip voor accountants van de impact die technologie heeft op auditing. Zijn promotieonderzoek vormt tevens een basis voor verder onderzoek naar uitdagingen die mogelijk van invloed zijn op het werk van de auditor. Mantelaers ziet voor de nabije toekomst een belangrijke rol weggelegd voor het zogenaamde 'Continuum Paradigm', waarbinnen continuous auditing en bijvoorbeeld de blockchaintechnologie een belangrijke rol zullen spelen.

Promotie Eric Mantelaers

Eric Mantelaers (1966, Nuth) is bijzonder lector binnen het lectoraat 'Future-proof Auditor' aan Zuyd Hogeschool en docent aan de accountantsopleiding van Maastricht University. Tevens is hij Hoofd Bureau Vaktechniek en Audit Partner bij RSM Accountants N.V. Hij schreef zijn proefschrift als buitenpromovendus aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit. Op vrijdag 18 juni 2021 om 16.00 uur verdedigt hij (online) zijn proefschrift 'An evaluation of technologies to improve auditing' aan de Open Universiteit in Heerlen. De promotores zijn prof. dr. Gerard Mertens, Open Universiteit, en prof. dr. ir. Johan Versendaal, Open Universiteit. Copromotor is dr. Martijn Zoet, Zuyd Hogeschool. De promotie is live te volgen via www.ou.nl/live.

2 weken geleden

Eredoctoraat van Open Universiteit voor Erik Scherder

De Open Universiteit kent een eredoctoraat toe aan prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij ontvangt het eredoctoraat vanwege zijn grote verdiensten als verbinder tussen wetenschap en samenleving. Als vooraanstaand onderzoeker hecht Erik Scherder groot belang aan onderwijs en weet hij een breed publiek te bereiken met wetenschappelijke inzichten uit zijn vakgebied. Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens de viering van de dies natalis van de Open Universiteit op vrijdag 24 september 2021 in Heerlen.

Wetenschap toegankelijk maken

In de wetenschap heeft Erik Scherder ruimschoots zijn sporen verdiend. De focus van zijn onderzoek ligt op het effect van bewegen op de gezondheid van de hersenen. In 2016 ontving hij de Betto Deelmanprijs vanwege 'zijn uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en zijn bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland'. De Open Universiteit wil met de toekenning van het eredoctoraat vooral haar waardering laten blijken voor de bevlogenheid waarmee Erik Scherder wetenschappelijk onderzoek toegankelijk maakt. Met zijn onderwijs, boeken voor volwassenen én kinderen, media-optredens, tv-programma’s en de populaire app Ommetje bereikt hij een bijzonder groot publiek. 

Inspirerend voorbeeld

Rector magnificus prof dr. Theo Bastiaens: ‘Het toegankelijk maken van wetenschap sluit naadloos aan bij waar wij als Open Universiteit voor staan. Ook prijzen wij het grote belang dat hij hecht aan evidence based onderwijs en de wijze waarop hij onderzoek doet: in teamverband en met een grote nadruk op de maatschappelijke effecten ervan. Zijn loopbaan is een inspirerend voorbeeld voor onze studenten. Hij is begonnen als fysiotherapeut en is op latere leeftijd psychologie gaan studeren. Prof. Scherder is echt iemand die het belang van een leven lang ontwikkelen symboliseert en in zijn werk vooral ook nadruk legt op gezondheidsbevordering. Kortom we hebben zoveel argumenten om dit eredoctoraat aan hem uit te reiken. Ik ben dan ook bijzonder trots en verheugd dat Erik Scherder dit in ontvangst wil nemen.’

Uitreiking

Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens de viering van de 37e dies natalis van de Open Universiteit op vrijdag 24 september 2021 in Heerlen. Erepromotor is prof. dr. Lilian Lechner, hoogleraar Gezondheidspsychologie.

3 weken geleden

Promotie: Werknemers kunnen zelf proactief bijdragen aan burn-out preventie

Het percentage werknemers dat kampt met burn-out klachten stijgt gestaag, ondanks de groeiende focus op de preventie ervan. In Nederland is het aantal werknemers met burn-out klachten gestegen van 11% in 2007 naar 17% in 2019. Burn-out heeft ernstige negatieve gevolgen voor de lichamelijke gezondheid en het psychologisch welzijn van werknemers en voor de resultaten van organisaties. Uit onderzoek komt naar voren dat interventies van werkgevers kleine, maar blijvende resultaten laten zien. Maar wat kan de werknemer zelf doen om burn-out te voorkomen? Madelon Otto verdedigt op vrijdag 11 juni 2021 om 16.00 uur (online) haar proefschrift 'Proactive Burnout Prevention, How employees can contribute to the prevention of burnout' aan de Open Universiteit.

Proactief burn-out preventiegedrag bij werknemers

Burn-out ontstaat in een samenspel tussen werknemers en hun werkomgeving. Dat suggereert dat zowel organisaties als werknemers actie kunnen ondernemen om burn-out te voorkomen. Otto onderzocht hoe het inzicht in proactief gedrag van werknemers om burn-out te voorkomen vergroot kan worden. Daarvoor zijn vier studies uitgevoerd, gericht op: het onderzoeken van proactief gedrag van werknemers ter preventie van burn-out, het ontwikkelen van een vragenlijst om proactief burn-out preventiegedrag te meten, het onderzoeken van de relatie tussen proactief burn-out preventiegedrag en burn-out en het bestuderen van de rol die hulpbronnen hebben in de relatie tussen proactief burn-out preventiegedrag en burn-out. Otto draagt met haar onderzoek bij aan de wetenschappelijke kennis over proactief gedrag en burn-out preventie. Op basis van de bevindingen doet zij ook aanbevelingen voor de praktijk.

Proactief burn-out preventiegedrag van werknemers stimuleren, erkennen en ondersteunen

Uit het onderzoek van Otto blijkt dat zelf-geïnitieerde acties van werknemers helpen om burn-out klachten te voorkomen. Daar moet meer aandacht voor komen. Onderzoekers kunnen hun kennis ten aanzien van proactief burn-out preventiegedrag overdragen aan werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld in webinars. Daarnaast kan de door Otto ontwikkelde vragenlijst gebruikt worden om het proactief burn-out preventiegedrag van werknemers ten opzichte van ervaren burn-outklachten te meten. Dat vergroot het bewustzijn van het risico op burn-out en de mogelijkheden om proactieve acties te ondernemen om dit te voorkomen. Er kan op basis van het onderzoek tevens een zelfmanagement interventie ontwikkeld worden om medewerkers te stimuleren om proactief actie te ondernemen en het bewustzijn rondom het risico van burn-out te vergroten. Werkgevers kunnen werknemers in hun kracht zetten door proactief burn-out preventiegedrag te ondersteunen en erkennen. Als laatste moet het faciliteren van proactief burn-out preventiegedrag integraal deel gaan uitmaken van het beleid van organisaties rondom gezondheidsbevordering en preventie.

Promotie Madelon Otto

Madelon Otto (1967, Zaltbommel) is Organisatieadviseur en Executive Psycholoog/Consultant en schreef haar proefschrift als buitenpromovendus aan de faculteit Psychologie van de Open Universiteit. Zij verdedigt op vrijdag 11 juni 2021 om 16.00 uur (online) haar proefschrift 'Proactive Burnout Prevention, How employees can contribute to the prevention of burnout' aan de Open Universiteit in Heerlen. Haar promotor is prof. dr. Karen van Dam, Open Universiteit. Co-promotores zijn dr. Joris van Ruysseveldt, Open Universiteit en dr. Nicole Hoefsmit, Open Universiteit. De promotie is live te volgen via www.ou.nl/live.

4 weken geleden