Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf acute klachten melden.

1 jaar geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van Harteraad

Uit informatie van meerdere ziekenhuizen in Nederland blijkt dat de afgelopen weken het aantal patiënten dat met acute hartklachten en acute beroerteklachten bij de eerste harthulp of eerste hulp komt met 50% is gedaald. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), expertisecentrum Harteraad en de Hartstichting vinden dit bijzonder verontrustend. Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige hartklachten. Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart. Acute behandeling van een beroerte kan blijvende invaliditeit voorkomen.

Hoewel begrijpelijk, is het niet nodig om terughoudend te zijn met een bezoek aan het ziekenhuis in geval van acute hartklachten of beroerteklachten. De ziekenhuizen treffen zoveel mogelijk maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Wij roepen u daarom op om acute hartklachten zoals pijn op de borst, plotseling opgetreden benauwdheid of wegrakingen wél bij huisarts/huisartsenpost (of 112 bij hevige acute klachten) te melden. En bij acute verlamming, spraak- of taalstoornis 112 te bellen. Ook in deze tijd van het coronavirus.

Namens de onderstaande organisaties:

Harteraad

Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Wij helpen deze mensen en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat je je leven weer zo optimaal mogelijk kan leven, ondanks je aandoening. Harteraad komt ook op voor de belangen van meer dan 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is. En vertegenwoordigt hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals.

Hartstichting

De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Van elke euro gaat € 0,81 naar wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, preventie en patiënten belangen. Onze missie: Hart- en vaatziekten verslaan. Het aantal patiënten groeit en dat vinden we onacceptabel. Als we niets doen komen er in 10 jaar een half miljoen patiënten bij. Die groei moet gestopt worden.

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)

De NVVC (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) verenigt cardiologen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. De missie van NVVC is het ontwikkelen en faciliteren van hoogkwalitatieve cardiovasculaire zorg in Nederland.

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van neurologen en artsen in opleiding tot neuroloog. De NVN richt zich op de kwaliteit van zorg voor mensen met aandoeningen van de hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren. Zij doet dat door het toepassen, ontwikkelen en delen van neurologische kennis en kunde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Femke Ter Horst 06-39 75 60 29 of femke.terhorst@harteraad.nl Jade van Doornik 06-1554 9907 of pers@hartstichting.nl www.harteraad.nl www.hartstichting.nl www.neurologie.nl www.nvvc.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Hart- en vaatpatiënten hebben vragen over wisselwerking corona vaccin en hun aandoening.

Uit onderzoek van Harteraad, het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen, blijkt dat een deel van de mensen twijfelt over het vaccineren tegen het coronavirus. Er is nog onvoldoende duidelijkheid over de risico’s en bijwerkingen van coronavaccins op hart- en vaataandoeningen. Ook hebben mensen vragen over de wisselwerking tussen het vaccin en hun medicatie, zoals bloedverdunners. Terwijl juist nu behoefte is aan duidelijke en betrouwbare informatie met betrekking tot het vaccineren.

Het merendeel van de deelnemers die meededen aan het onderzoek (80%) (n=1271) wil zich laten vaccineren tegen het coronavirus. De redenen om wel een vaccin te nemen zijn: geen risico lopen met hart- of aandoening (68%), het verminderen van het risico om ziek te worden door het coronavirus (66%) en bijdragen aan het tegengaan van de coronapandemie (66%). 16% van de deelnemers die meededen aan het onderzoek heeft twijfels over het laten vaccineren tegen het coronavirus. Er zijn vragen over de risico’s van vaccineren bij bepaalde hart- en vaataandoeningen. Daarnaast  zijn er vragen over de wisselwerking van de nieuwe vaccins met bepaalde medicatie. 4% geeft aan zich helemaal niet te willen laten vaccineren, omdat zij de meerwaarde niet zien of principieel tegen vaccineren zijn. Een groot gedeelte van de deelnemers (68%) wil graag geïnformeerd worden door de huisarts of specialist over het halen van de vaccinatie.

Een ruime meerderheid (80%) van de mensen met hart- en vaataandoeningen  wil zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Harteraad ziet dat er behoefte is aan ondersteuning bij het maken van een goed geïnformeerde keuze. Harteraad roept zorgverleners en mensen met hart- en vaataandoeningen op met elkaar in gesprek te blijven over vragen en twijfels omtrent vaccineren.  

2 maanden geleden

Zorg op afstand wordt nog te weinig aangeboden aan mensen met hartfalen

Uit onderzoek van Harteraad, het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen, blijkt dat het gebruik van telebegeleiding helaas achter blijft. Er zijn nog onvoldoende zorginstellingen die deze zorg op afstand kunnen leveren. Terwijl juist nu behoefte is om meer betrouwbare zorg op afstand te kunnen bieden.

Het aantal mensen met hartfalen dat daadwerkelijk telebegeleiding gebruikt is een erg kleine groep; bij iets meer dan de helft van de instellingen gebruiken minder dan 50 patiënten telebegeleiding. Terwijl bij 36% (n=10) van de instellingen die telebegeleiding aanbiedt meer dan 30% van de hartfalenpatiënten in aanmerking komt voor telebegeleiding. Harteraad vraagt zich af waarom het maar aan zo’n kleine groep patiënten wordt aangeboden.

Telebegeleiding is het op afstand begeleiden van patiënten. Zo kunnen mensen met hartfalen, een verminderde pompfunctie van het hart, thuis hun gewicht, bloeddruk en/of hartslag meten en doorgeven. Daarbij worden ze begeleid door een arts of verpleegkundige op afstand bij het omgaan met hartfalen en het herkennen van signalen van verslechtering.

Telebegeleiding draagt bij aan de kwaliteit van leven, onafhankelijkheid, regie en veiligheid van de patiënt. Harteraad wil daarom dat telebegeleiding voor alle mensen met hartfalen die dat willen beschikbaar is, afgestemd op de persoonlijke behoeftes. Maatwerk is hierbij essentieel. Onafhankelijk van de woonplaats of zorginstelling waar iemand onder behandeling is.

Telebegeleiding is één van de oplossingen om de reguliere zorg doorgang te laten vinden nu het aantal besmettingen met COVID-19 toeneemt en de zorg in de ziekenhuizen weer onder druk staat. Het kan mensen met hartfalen geruststellen dat ze, ondanks dat ze niet naar het ziekenhuis kunnen of durven, toch begeleid worden door hun zorgverlener.

5 maanden geleden

Meer onderzoek nodig naar hart- en vaatziekten door zwangerschapsproblemen.

Onderzoek naar de risicofactoren voor hart- en vaataandoeningen heeft zich in het verleden vooral gericht op klassieke factoren waar zowel mannen en als vrouwen mee te maken kunnen hebben. Denk aan hoge bloeddruk, hoog cholesterol of diabetes. Er zijn echter belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen in het ontstaan van hart- en vaatziekten. 

In het wetenschappelijk onderzoek naar risicofactoren is er steeds meer aandacht voor sekse- en gender-gerelateerde factoren, oftewel biologische en sociaal-culturele factoren. Dat roept de vraag op welke van deze factoren door hart- en vaatpatiënten zelf worden gezien als prioriteit voor onderzoek. Harteraad en het Amsterdam UMC hebben hier samen onderzoek naar gedaan, en publiceerde de resultaten deze week in het ‘Netherlands Heart Journal’.

Uit de vragenlijst die is ingevuld door 980 mensen met een hart- of vaataandoening of een verhoogd risico daarop, wordt geconcludeerd dat vrouwen meer onderzoek willen naar complicaties tijdens of na de zwangerschap, het gebruik van de anticonceptiepil en het doormaken van een vroege overgang. Dat daar meer kennis over nodig is weet Annemieke uit eigen ervaring. Op 47 jarige leeftijd kreeg zij een beroerte die te laat werd herkend. Terugkijkend was de zwangerschapsvergiftiging die Annemieke bij de geboorte van haar 1e kind had, een aanwijzing dat ze een verhoogd risico op beroerte liep. Als deze informatie bij de artsen in het ziekenhuis bekend was geweest was de beroerte mogelijk eerder herkend en behandeld en waren haar beperkingen nu minder geweest. 


De risicofactoren die door mannen het hoogst werden geprioriteerd zijn depressie of depressieve gevoelens, migraine en het hebben van veel zorgtaken (bijv. verantwoordelijk zijn voor zorg over kinderen of ouders). De auteurs van het artikel willen wetenschappers en financiers van onderzoek aanmoedigen om in hun werk rekening te houden met de sekse- en gender gerelateerde risicofactoren waar volgens patiënten meer kennis over nodig is. Hiermee kunnen levensbedreigende situaties zoals die van Annemieke voorkomen worden. 


 

6 maanden geleden

48% van de hart- en vaatpatiënten kampt met angst klachten.

Zo blijkt uit onderzoek door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Harteraad, hét expertisecentrum voor mensen met hart- en vaataandoeningen onder 830 patiënten dat in de eerste helft van mei is uitgevoerd. Een hart- of vaataandoening heeft sowieso impact. Mentale problemen, zoals depressie en angst, zijn een veelvoorkomend probleem bij mensen met een hart- of vaataandoening. Ongeveer één op de vijf hart- en vaatpatiënten heeft te maken met een depressie. Dit is twee tot drie keer vaker dan in de algemene bevolking. In tijden van corona is deze groep extra kwetsbaar voor mentale problemen, zo blijkt uit de resultaten. Het dagelijks leven van veel mensen is  verstoord. Mensen blijven binnen, werken thuis en hebben minder sociale contacten. Er heerst bijvoorbeeld angst om besmet te raken met het coronavirus en eenzaamheid ligt op de loer.

Deelnemers aan het onderzoek werden gevraagd om vijf stellingen over hun mentale welbevinden gedurende de afgelopen twee weken te beoordelen, bijvoorbeeld ‘ik voelde mij rustig en ontspannen’ en ‘mijn dagelijkse leven was gevuld met dingen die me interesseren’. Bij 37% van de patiënten levert hun score een verdenking op van een sombere stemming of verminderd mentaal welbevinden. Mensen die alleen wonen scoorden daarbij significant slechter dan mensen die samenwonen met een partner.

De deelnemers aan het onderzoek gaven aan last te hebben van angst (48%), stress (39%), en slaapproblemen (20%) als gevolg van de coronacrisis. Ongeveer twee derde (64%) van de deelnemers vond het eng om zich in de buurt van anderen te begeven, een kwart (27%) om naar de supermarkt te gaan en 11% durfde tijdens de coronacrisis helemaal niet naar buiten. Deelnemers aan het onderzoek zijn zich er zeer bewust van dat zij in een risicogroep vallen. Patiënten schatten hun risico op ernstige complicaties als gevolg van een corona infectie hoog in. Ruim een kwart (27%) van de deelnemers verwacht een corona infectie zelfs niet te overleven. Het LUMC gaat verder onderzoek doen naar wat de invloed van de coronacrisis is op leefstijl, zoals voeding en bewegen.

Harteraad en het LUMC roepen zorgverleners op dat het juist nu van belang is psychosociale problemen bij mensen met hart- en vaataandoeningen op tijd te voorkomen, herkennen en te behandelen. Het heeft een grote impact op de kwaliteit van leven, het volhouden van een behandeling en daarmee de fysieke gezondheid van mensen. Ook is het van belang dat er meer openheid en bekendheid komt bij patiënten en naasten. Daarom besteedt Harteraad de komende periode aandacht aan de emoties die komen kijken bij een hart- of vaataandoening. In het ziekenhuis staan de medische handelingen centraal, maar het is net zo belangrijk om oog te hebben voor het welzijn van de patiënt.

Last van sombere emoties?

Verdriet, angst en somberheid zijn normale reacties op ziek zijn in onzekere tijden. Men moet zichzelf de tijd gunnen om het te verwerken en erover te praten met mensen die dichtbij staan of met een hulpverlener. Er kan ook gebeld worden met de Harteraadlijn (088 11 11 661) voor een goed gesprek. Ook heeft Harteraad een online magazine uitgebracht over emoties met betrouwbare informatie, ervaringsverhalen en praktische tips dat te downloaden is via https://harteraad.nl/magazine-emoties/

Over Harteraad:

Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Harteraad helpt deze mensen en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat mensen hun leven weer zo optimaal mogelijk kunnen leven, ondanks een aandoening. Harteraad komt ook op voor de belangen van meer dan 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is. En vertegenwoordigt hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals.

 

10 maanden geleden

Hoog risico leidt tot hoge stress: extra kwetsbaar, extra zorgen

Hoe gaan mensen met een hart- of vaataandoening om met het nieuws en de maatregelen omtrent het coronavirus? Een groot deel van hen behoort immers tot de kwetsbare groep die steeds in de media genoemd worden. Uit een peiling onder bijna 2000 patiënten en naasten, gedaan door Harteraad, tussen 16 en 18 maart 2020 blijkt dat juist mensen met hart- en vaataandoeningen en hun naasten zich grote zorgen maken. Ruim driekwart van de respondenten is bang om ernstig ziek te worden door het coronavirus; 66% is bezorgd dat een dierbare dit overkomt.

Te algemene informatie

Uit de peiling blijkt dat hart- en vaatpatiënten met veel onduidelijkheden zitten. De informatie van het RIVM is goed, maar erg algemeen. Mensen willen weten of ze met hun specifieke aandoening tot de risicogroep behoren en hoe groot de kans is om aan het virus te overlijden. Hoewel het Nederlandse zorgsysteem het aantal besmettingen op dit moment goed aankan, heerst er toch ongerustheid bij hart- en vaatpatiënten. Wat als de IC’s overvol raken? Is er dan plek voor mij? Of krijgen mensen met een betere gezondheid voorrang?

Naast deze existentiële vragen, zitten mensen met praktische kwesties omtrent de interpretatie van de aangekondigde maatregelen. Is het als hart-of vaatpatiënt nog wel verstandig om naar buiten te gaan voor een boodschap of een frisse neus? Moet je als kwetsbare groep naar je werk blijven gaan als thuiswerken geen optie is? Kan ik mijn geliefde nog wel een kus geven? Dingen die tot voor kort heel normaal waren, staan ineens ter discussie.

Harteraadlijn

Als expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen doet Harteraad er alles aan om mensen zo goed mogelijk door deze onzekere tijden te helpen. Het corona virus leidt bij veel mensen tot zorgen en vragen en, nu sociale onthouding en zelf isolatie worden toegepast, tot extra onzekerheid en eenzaamheid. Harteraad biedt daarom extra dienstverlening aan via de Harteraadlijn 088-1111661. Bemand door vrijwilligers van 10.00-17.00 uur en woensdagavond van 19.00-21.00 uur. Voor al je vragen over het leven met een hart- en vaataandoening of voor een praatje wanneer je het gevoel hebt er alleen voor te staan.

Op https://harteraad.nl/ zijn de meest gestelde vragen verzameld, deze worden op basis van nieuwe vragen en informatie dagelijks geactualiseerd. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de wekelijkse nieuwsbrief, waarin de laatste berichtgeving is verzameld.

Over Harteraad:

Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen.

Wij helpen deze mensen en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat je je leven weer zo optimaal mogelijk kan leven, ondanks je aandoening. Harteraad komt ook op voor de belangen van meer dan 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is. En vertegenwoordigt hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals.

Meer informatie: https://harteraad.nl/

1 jaar geleden