Big brown data: langjarig rioolwateronderzoek

4 dagen geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van Unie van Waterschappen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bezocht vandaag een rioolwaterzuivering in Leiden. Aanleiding is de bestuursovereenkomst voor langjarig rioolwateronderzoek. Die maakt het mogelijk dat de waterschappen en waterlaboratoria, kennisinstelling STOWA en het RIVM de komende vijf jaar het rioolwater nog intensiever onderzoeken op onder meer sporen van het coronavirus.

De metingen zijn een belangrijke aanvulling op de andere onderzoeken voor COVID-19 en daarom heeft minister De Jonge besloten het programma te verlengen en verder uit te breiden. Het ministerie van VWS betaalt de aanleg van de meetinfrastructuur en de dagelijkse bemonsteringen voor de komende vijf jaar.

Big brown data

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “De waterschappen en waterlaboratoria zijn blij op deze manier een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het virus. Hiervoor is een grote logistieke operatie opgezet. De bemonsterfrequentie en het aantal bemonsteraars zijn opgehoogd en er zijn extra materialen en nieuwe bemonsteringskasten aangeschaft. Rioolwateronderzoek heeft veel potentie en wij zetten ons volop in om deze ‘big brown data’ te helpen ontsluiten.”

Dagelijkse bemonstering

Het rioolwateronderzoek is in korte tijd flink uitgebreid naar alle 314 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Nu wordt het rioolwater van alle ruim 17 miljoen mensen in Nederland onderzocht. Op dit moment neemt 75% van de rioolwaterzuiveringsinstallaties twee of meer monsters per week. Dat wordt zo snel mogelijk opgevoerd naar dagelijks, op alle rioolwaterzuiveringen in Nederland.

Samenwerking

Het werkbezoek van minister De Jonge vond plaats bij de rioolwaterzuivering Leiden Zuidwest en het waterlaboratorium Aquon. De waterschappen en de waterlaboratoria nemen de monsters uit het rioolwater en stellen deze beschikbaar aan het RIVM. STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen, helpt om de benodigde gegevens goed in beeld te krijgen. Het RIVM doet de analyse van de monsters en interpretatie van de gegevens, die terug te vinden zijn op het Dashboard coronavirus.

Unie van Waterschappen
plaats:
Leiden
website:
https://www.uvw.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Een krachtig groen herstel van Nederland vraagt om slim combineren in de regio

Om de enorme vraag naar woningen, de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar duurzame energie te realiseren, is het nodig deze slim te combineren met een gezamenlijke aanpak in de regio. Die samenwerking werkt alleen onder de juiste voorwaarden en met goede financiële afspraken. Dat stellen gemeenten, provincies en waterschappen in een oproep aan het nieuwe kabinet. 

De aanpak van deze opgaven gaat veel impact hebben op de inwoners van Nederland, zo stellen de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Want in dorpen, steden en regio’s komen de thema’s als wonen, economie en energie samen. Gemeenten, provincies en waterschappen willen hun uitvoeringskracht inzetten om deze opgaven te koppelen en samen aan te pakken. Maar dat kan alleen als het nieuwe kabinet vooraf afspraken wil maken met de decentrale overheden over de wijze van samenwerken en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn.

Verbinden van opgaven

De decentrale overheden zetten zich in voor de bouw van 1.000.000 woningen voor 2030. Nieuwe woningen die gebouwd zijn voor de toekomst, goed bereikbaar en klimaatbestendig. Water, bodem en het herstel van de natuur zijn leidend voor de locatie. Het is daarbij belangrijk dat het rijk de barrières bij gebiedsontwikkeling wegneemt. Om in de regio handen en voeten te geven aan de uitvoering van het Klimaatakkoord is een stabiele koers van het rijk nodig, met een duidelijke, langjarige aanpak. Om economisch herstel aan te jagen, halen de overheden regionale investeringen naar voren en versnellen ze de transitieopgaven. Dit biedt kansen om de ambities op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie te realiseren. Het nieuwe kabinet kan helpen door de economische opgaven te verbinden met de opgaven van klimaat en wonen, zodat de arbeidsmarkt als economische motor kan draaien.

Voorwaarden

De decentrale overheden bundelen de krachten maar stellen daarbij een aantal harde voorwaarden, zoals evenwichtige bestuurlijke verhoudingen. Het is van belang dat nieuw beleid en wetgeving eerst getoetst wordt op uitvoerbaarheid. En dat er een evenwicht is tussen taken, bevoegdheden en financiële middelen voor alle bestuurslagen. 

 

1 maand geleden

Drinkwaterbedrijven en waterschappen roepen op tot nieuwe kijk op water

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het komende kabinet staat voor enorme uitdagingen op het gebied van o.a. de energietransitie, woningbouwopgave, ruimtelijke ordening, stikstof, natuur en klimaat. De verbindende factor in deze opgaven is water. Daarom hebben de Unie van Waterschappen en Vewin, de koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven, samen een aanbod (‘Water verbindt’) geformuleerd richting een nieuw kabinet waarin zij zich sterk maken voor een watertransitie

Nederland staat bekend als Kampioen Water Afvoeren. Voor een land dat voor 60% overstroombaar is, weten we sinds jaar en dag hoe we droge voeten moeten houden. Drie opeenvolgende droge zomers hebben echter aangetoond dat er een mismatch is tussen de beschikbaarheid van water en het watergebruik. Het huidige watersysteem loopt tegen de grenzen aan. De drinkwaterbedrijven en waterschappen willen daarom de transitie naar een klimaatrobuust watersysteem versnellen om daarmee nadelige effecten van droogte zoveel mogelijk te voorkomen. Zij roepen Rijk, provincies en gemeenten op om met ons en de gebiedspartners in de regio werk te maken van de noodzakelijke ruimtelijke keuzes in de boven- en ondergrond voor een duurzame leefomgeving. Ook moeten overheden verbetering van de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater en de kwaliteit van bronnen voor drinkwater prioriteit geven in hun water- en omgevingsplannen om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te kunnen halen.

Sluipende watercrisis

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen benadrukt deze noodzaak: “De Tweede Kamerverkiezingen staan dit jaar in het teken van de coronapandemie. We moeten ons alleen blijven beseffen dat er ook een sluipende watercrisis op handen is, die grote veranderingen in de ruimtelijke inrichting van Nederland vraagt. Het steeds extremere weer maakt dat het huidige waterbeheer tegen de grenzen aan loopt. Om ook voor toekomstige generaties leefbaarheid en een hoge levensstandaard veilig te stellen, is het dan ook twee voor twaalf om belangrijke keuzes in het waterbeheer en de ruimtelijke inrichting te maken.”

Peter van der Velden, voorzitter van Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven: “De drinkwaterbronnen, zowel grond- als oppervlaktewater, staan kwalitatief en kwantitatief steeds verder onder druk door de optelsom van verontreinigingen. Daarom doen we een appel op de politiek om voldoende reserves voor de toekomstige drinkwatervoorziening aan te wijzen, bronnen beter te beschermen en het voortouw te nemen bij de noodzakelijke watertransitie. Anders zadelen we toekomstige generaties op met een minder zekere levering van betrouwbaar drinkwater.”

Kampioen Water Vasthouden

Drinkwaterbedrijven en waterschappen willen een bijdrage leveren aan de transitie door het verkennen en aandragen van integrale oplossingen in de regio, door zelf hoge prioriteit te geven aan het vasthouden van water en door onttrekkingen en aanvullingen van grond- en oppervlaktewater in evenwicht te brengen. Drinkwaterbedrijven dragen bij aan het opstellen van de gebiedsdossiers om de Kaderrichtlijn Water doelen bij de winningen voor drinkwaterproductie te helpen bereiken. De waterschappen investeren de komende jaren ieder jaar 1,7 miljard euro in de zorg voor sterke dijken, voldoende en schoon water om die gewenste transitie in gang te zetten en de omslag te maken naar ook kampioen Water Vasthouden. De waterschappen kunnen het echter niet alleen en zien samen met de drinkwaterbedrijven grote kansen wanneer water als verbindende factor van veel grote maatschappelijke vraagstukken wordt gezien. 

Een klimaatrobuust watersysteem 

Niet alles kan overal. Deze keuzes moeten gemaakt worden op basis van kansen en bedreigingen voor het watersysteem. De focus ligt op het beter vasthouden van grond- en oppervlaktewater en op het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit. Waterschappen en drinkwaterbedrijven vragen aan de overheden ook gezamenlijk een landelijk regiekader op te stellen voor een geordende ondergrond, gericht op behoud en herstel van de grondwatervoorraad en gekoppeld aan het gebruik van de bovengrond. In hun gezamenlijke aanbod vragen zij een nieuw kabinet, medeoverheden en gebiedspartners om samen een klimaatrobuust watersysteem te realiseren door water sturend te laten zijn voor de ruimtelijke inrichting, water beter vast te houden, zuinig om te gaan met water en de waterkwaliteit te verbeteren én vervuiling te voorkomen. 

1 maand geleden

Waterschappen unaniem voor aanpassing belastingstelsel

De waterschappen hebben vandaag een definitief voorstel voor de aanpassing van hun belastingstelsel vastgesteld. Het voorstel lost een aantal urgente knelpunten op en is aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De waterschappen vragen haar om een voortvarend wetgevingstraject en om vervolgstappen om de bekostiging van het waterbeheer nog toekomstbestendiger te maken.

De waterschappen zorgen voor veilige dijken, niet te veel en niet te weinig water, schoon oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater. Om deze taken te bekostigen, heffen zij belasting. Het huidige belastingstelsel bevat enkele urgente knelpunten. Begin 2020 zijn de waterschappen een gezamenlijk traject gestart om deze op te lossen. Een stuurgroep onder leiding van voormalig staatssecretaris Menno Snel, bestaande uit bestuurders van alle 21 waterschappen, heeft het voortouw genomen. Er is veel aandacht besteed aan het betrekken van de waterschapsbesturen en stakeholders. Het voorstel van de stuurgroep kon vandaag in de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op unanieme steun rekenen. 

Garantie voor goed waterbeheer

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Dat waterschappen eigen belasting heffen om hun taken uit te kunnen voeren is de beste garantie voor waterveiligheid en voldoende en schoon zoet oppervlaktewater in ons land. Een belastingstelsel waarmee alle waterschappen uit de voeten kunnen is dan ook essentieel. Het voorstel van de waterschappen lost een aantal urgente knelpunten op. Wij vragen minister Cora van Nieuwenhuizen om het wetgevingsproces dat nodig is om het voorstel te kunnen implementeren voortvarend ter hand te nemen. Dat zorgt ervoor dat de waterschappen zo snel mogelijk weer beschikken over een belastingstelsel met draagvlak voor de heffingswijze en goed uitlegbare tarieven.”

Vervolg

In de brief aan de minister komt ook naar voren dat de waterschappen en de stakeholders die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de voorstellen nog meer wensen hebben. 

Rogier van der Sande: “Met het voorstel dat de waterschappen nu doen wordt een eerste, noodzakelijke stap gezet. Maar er is meer nodig. De snelle veranderingen die zich in het takenpakket en de omgeving van de waterschappen voordoen vragen om een flexibeler belastingstelsel. In het licht van de opgaven waarvoor het waterbeheer momenteel staat is het daarnaast nodig om breder te kijken dan alleen het belastingstelsel van de waterschappen. Wij vragen de minister om samen met ons een traject vorm te geven waarin we gezamenlijk de volgende stappen kunnen zetten in het nog toekomstbestendiger maken van de bekostiging van het Nederlandse waterbeheer.”  

4 maanden geleden

Waterschappen en provincies bieden hulp aan voor verkiezingen

Stemmen in een gemaal, met uitzicht op het water? Het zou zomaar kunnen gebeuren bij de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021. Vanwege de coronamaatregelen zijn er meer stemlocaties en stembureauleden nodig dan gebruikelijk. Om gemeenten te ondersteunen bij de organisatie van de verkiezing bieden waterschappen en provincies aan hun gebouwen en mensen in te zetten.

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke oplossingen. Waterschappen en provincies beschikken over gebouwen op plekken door het hele land die zo nodig ingericht kunnen worden als stemlocatie. Nu gemeenten vanwege de uitzonderlijke situatie rond corona hard op zoek zijn naar extra stemlocaties, reiken we ze als mede-overheden graag de hand.”

Theo Bovens, namens de gezamenlijke provincies (IPO): “Naast locaties zijn er ook mensen nodig om te helpen bij de stembureaus. Daarom roepen we de ambtenaren van provincies en waterschappen op zich te melden bij de gemeente.” Er zijn veel extra stemlokalen en zeker 70.000 mensen nodig die meehelpen op de stembureaus als stembureaulid of teller.

Extra maatregelen

Om de verkiezingen ‘coronaproof’ te laten verlopen, werkt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een aantal extra maatregelen. De Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 17 maart 2021, maar dit keer kunnen kiezers waarschijnlijk op verschillende plekken in de gemeente al op 15 en 16 maart hun stem uitbrengen. Omdat de stemlokalen moeten voldoen aan de coronamaatregelen, moeten veel gemeenten alternatieve stemlokalen en aparte tellocaties zoeken en inrichten. Het bemensen van stembureaus gebeurt door vrijwilligers. Om het stemmen veilig te laten verlopen, wordt het minimum aantal leden per stembureau uitgebreid van drie naar vier. Vanwege de extra maatregelen zijn er meer locaties en menskracht nodig.

Voorwaarden

De locaties moeten op advies van het RIVM wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten stemlokalen groot genoeg zijn om 1,5 meter afstand te kunnen houden en gelden er eisen voor ventilatie. Waterschappen en provincies beschikken over diverse panden in de regio’s die hiervoor geschikt zouden kunnen zijn. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen. Het ministerie van BZK gaat samen met de koepels van waterschappen en provincies het aanbod van mogelijke extra locaties aan gemeenten aanbieden. In overleg zal gekeken worden waar en hoe de locaties en mensen kunnen worden ingezet.

4 maanden geleden

Wereld Toilet Dag: wat Nederlanders kunnen doen voor schoon water

Op 19 november is het Wereld Toilet Dag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor goede sanitaire voorzieningen. Iedereen kan bijdragen aan schoon water, ook in Nederland. De waterschappen roepen op om alleen ‘de 3 p’s’ door de wc te spoelen: poep, plas en (wc-)papier.   

Met de campagne Waterbazen bedanken de waterschappen Nederlanders die al bijdragen aan schoon en voldoende water. Door bijvoorbeeld geen vochtige doekjes, tampons, verf, chemische middelen, medicijnen of frituurvet door de wc of gootsteen te spoelen. Deze materialen zijn moeilijk uit rioolwater te zuiveren en kunnen zorgen voor verstoppingen in de riolering of bij gemalen.

Rioolwaterzuiveringen

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor het rioolstelsel en waterschappen voor het zuiveren van rioolwater. Het water dat via gootstenen, doucheputjes en toiletten wordt weggespoeld, komt uiteindelijk terecht bij 1 van de 318 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Jaarlijks zuiveren de waterschappen bijna 2 miljard m3 rioolwater, zodat het weer terug kan naar de rivieren. Uit het rioolwater winnen de waterschappen bovendien energie en grondstoffen terug, zoals fosfaat, cellulose, bioplastic en biomassa en ook gezuiverd water voor hergebruik.

Wereldwijd

Gesteund door de Verenigde Naties wordt op Wereld Toilet Dag aandacht gevraagd voor goede sanitaire voorzieningen. Wereldwijd beschikken 2,4 miljard mensen niet over normale sanitaire voorzieningen. Jaarlijks sterven 800.000 jonge kinderen aan diarree. Dat zijn per dag 2.200 kinderen, zo’n 70 volle schoolklassen.

Meer tips om bij te dragen aan schoon en voldoende water zijn te vinden op: waterschappen.nl/waterbazen

 

5 maanden geleden

Beperkte stijging waterschapsbelastingen in 2021

Gezinnen met een eigen woning van € 250.000 betalen volgend jaar gemiddeld € 0,75 per maand meer voor het werk van de waterschappen dan dit jaar. Dat blijkt uit een eerste prognose van de Unie van Waterschappen.

In deze periode behandelen de 21 waterschapsbesturen de voorstellen voor de hoogte van de waterschapsbelastingen. Op basis van de voorstellen is de verwachting dat gezinnen met een eigen woning van € 250.000 in 2021 gemiddeld € 9 meer betalen aan de waterschappen dan in 2020. Dat is een verhoging van iets meer dan 1% boven de inflatie. Die verhoging geldt niet alleen voor gezinnen met een eigen woning, maar ook voor andere soorten huishoudens en (agrarische) bedrijven.

Toine Poppelaars, portefeuillehouder financiën in het bestuur van de Unie van Waterschappen:

“De uitdagingen voor de waterschappen nemen toe, met als gevolg dat waterschappen meer moeten investeren, momenteel ruim 1,7 miljard euro per jaar. Hiermee zorgen de waterschappen voor veilige dijken, schoon water en het voorbereid zijn op wateroverlast en droogte. Ook geven we een impuls aan de waterbouw in Nederland en dragen we eraan bij om groen uit de coronacrisis te komen. De waterschappen houden de kosten, en daarmee de lastenstijgingen, zo laag mogelijk. Zeker in deze onzekere tijden voor onze inwoners en bedrijven is dat erg belangrijk. Dat doen we door te innoveren en samen te werken met andere partijen. En door binnen onze organisaties steeds te kijken of het werk slimmer en goedkoper kan. Dat er toch sprake is van een beperkte lastenstijging, komt door de grote uitdagingen waarvoor het waterbeheer momenteel staat.”

Verschillen per waterschap

Een gezin met een eigen woning van € 250.000 betaalt in 2021 gemiddeld € 355 aan waterschapsbelastingen. De hoogte van de belastingen verschilt per waterschap. Dat komt doordat de gebieden anders zijn (bijvoorbeeld met veel of weinig water, hoog- of laaggelegen) en daardoor ander beheer en onderhoud nodig hebben. Daarnaast verschillen de specifieke eisen en wensen van andere overheden en belanghebbenden in het gebied, net als de keuzes en ambities van de waterschapsbesturen.

Definitieve tarieven

De besturen van alle 21 waterschappen besluiten in de komende weken over de uiteindelijke belastingtarieven. Zij communiceren daar zelf over in hun regio. Rond 1 maart 2021 worden de meeste belastingaanslagen verstuurd.

5 maanden geleden

Geplaatst in

Ademhalingsziekten Aflevering van geneesmiddelen Afslanken en dieetleer Alcoholisme en drugsmisbruik Allergologie Alternatieve geneeskunde Ambulancediensten Andrologie Anesthesie Aromatherapie Besmettelijke ziekten Bio-informatica Cardiologie Chiropodie Chiropraxie Chirurgie Computers in gezondheidszorg Dermatologie Desinfectering Diabetes Diagnostiek Eerste hulp Eetstoornissen Endocrinologie Epidemiologie Experimentele geneeskunde Financiën voor huisartsen Fitness Fysiologie Fysiotherapie Gastro-enterologie Gehoor en spraak Geneeskunde Geneeskunde bij ongevallen Geneeskunde en uitrusting in het buitenland Geneesmiddelen op voorschrift Gerontologie Gezinsplanning Gezondheid Gezondheidsbeheer Gezondheidsbeleid Gezondheidsonderwijs Gezondheidszorg HIV en AIDS Hematologie Holistische geneeskunde Homeopathie Huisartsen en familiedokters Hypnose Immunologie Intensive care Invaliditeit en revalidatie Keel-, neus- en oorheelkunde Klinische geneeskunde Klinische testen Kunstmatige weefsels Leverziekten Longziekten Medicijnenbeleid Medische en ziekenhuisuitrusting Medische esthetiek Medische producten en diensten Medische specialisten Medische technologie Medische-praktijkbeheer Mentale gezondheid Nefrologie Neurologie Nucleaire geneeskunde Obstetrie en gynaecologie Onafhankelijke gezondheidssector Oncologie Oogverzorging Optica Opticiens en oftalmologie Optische technologie Orthopedie Ostheopathie Ouderenzorg Pediatrie Plastische chirurgie Psychiatrie en psychotherapie Radiologie en radiografie Reumatologie Revalidatiecentra en verpleeghuizen Rugpijn SOA's Seksuele gezondheid Spas en fitnesscenters Sportgeneeskunde Stressbeheer Tandheelkunde Telegeneeskunde Toepassingen voor nieuwe geneesmiddelen Toxicologie Transplantaties Traumatologie Tropische ziekten Urologie Vaccins Verpleegkundigen Vitaminen en voedingssupplementen Voeding Vroedvrouwen Vruchtbaarheid en voortplanting Yoga Ziekenhuisartsen Ziekenhuizen Zwangerschap Gezondheidszorg en Geneeskunde Afvalverwerking en -hergebruik Biodiversiteit Duurzaamheid Geluidshinder Klimaatverandering Koolstofemissies Luchtvervuiling Milieu Milieu, vervuiling en water - andere Milieubehoud Milieubeleid Milieugezondheid Milieuproducten & -diensten Milieutechniek Milieuzaken Recycling Stikstof Vervuiling Waterbehandeling en -bevoorrading Zeevervuiling Milieu, vervuiling en water Internationaal nieuws Lokaal nieuws Nationaal nieuws Nationaal nieuws - dagbladen Nationaal nieuws - online Nationaal nieuws - radio Nationaal nieuws TV Nieuws - andere Regionaal nieuws Regionale nieuwsomroep Nieuws Actualiteiten Binnenlandse zaken Buitenlandse zaken Burgerrechten Commonwealth Diplomatieke dienst Europese Unie Feminisme Fiscale politiek Immigratie Koninklijk huis Mensenrechten Nucleaire ontwapening Onderzoeksjournalistiek Ontwikkelingspolitiek en buitenlandse hulp Opinie Overheid Partijpolitiek Politiek Politiek en actualiteiten - andere Politieke jongeren organisaties (PJO) Rassenrelaties Satire Seksuele gelijkheid Sociaal activisme Sociaal beleid Terrorisme Verkiezingen Politiek en actualiteiten Akoestiek Archeologie Astronomie Biofysica Biologie Biotechniek Biotechnologie Botanie Chemie Criminalistiek Cryogene wetenschap Ecologie Entomologie Filosofie Fysica Genetica Geofysica Geologie Hydrologie Kernfysica Klimatologie Kristallografie Laboratoriumgeneeskunde en -uitrusting Linguïstiek Materialenwetenschap Meteorologie Microbiologie Microscopie Nanotechnologie Natuurlijke historie Niet-destructieve testen Oceanografie Onderzoek en ontwikkeling Ornithologie Paleontologie Populaire wetenschap Spectroscopie Stamcelonderzoek Statistieken Technologie Topografie en cartografie Wetenschap Wetenschap - andere Wiskunde Zoölogie Wetenschap ... Toon meer Toon minder