Europarlement: kooien voor landbouwdieren aan banden leggen

2 weken geleden Buitenland

Dit is een origineel bericht van
Europees Parlement

Het houden van veehouderijdieren in kooien en kisten moet in de gehele Europese Unie worden afgebouwd. De wrede en onnodige dwangvoeding bij eenden en ganzen voor de productie van foie gras gaat ook in de ban. Tegen 2027 moet het met al deze erbarmelijke omstandigheden voorbij zijn. Dat heeft het Europees Parlement besloten in navolging van een initiatief van burgers en dierenrechtenorganisaties. Voor de betreffende boeren moet er een transitieperiode komen met hulp om te hervormen. Ook vraagt het parlement om nieuwe wetten en regels die meer dierenwelzijn en een eerlijk speelveld mogelijk maken.

Het Stop de kooien-burgerinitiatief – End The Cage Age – ging in 2018 van start en kreeg veel steun. Zo werden er in Nederland 153.958 handtekeningen opgehaald om een einde te maken aan de kooiconstructies en foie gras-praktijken. Na Duitsland was dit het hoogste aantal. Volgens het initiatief zijn kooien en kisten erg dieronvriendelijk en niet langer van deze tijd. In een reactie op ‘Stop de kooien’ vraagt het Europarlement nu aan de Europese Commissie om maatregelen tegen deze schrijnende situatie in de intensieve veehouderij.

Europarlementariërs stellen dat er tientallen alternatieven zijn voor het houden van varkens, kalveren en andere beesten in kooien. In verschillende EU-landen, waaronder Nederland, worden er reeds diervriendelijke methodes toegepast. Andere lidstaten die vaak nog met kooi- en kistsystemen werken, vooral in Midden- en Oost-Europa, kunnen deze systemen als voorbeeld nemen. Om tot een verbetering van hun leefomstandigheden te komen, moet de EU ook specifiek naar de dieren zelf kijken. Hun gedrag en behoeften zullen leidend zijn bij het vormgeven van alternatieven en nieuwe spelregels.

De boeren die nu nog met kooisystemen werken, worden niet in de steek gelaten en krijgen straks voldoende steun. Zodoende komt er een overgangsperiode waarin ze hun bedrijven kunnen aanpassen. Ook komen er adviesdiensten, opleidingen en financieringsprogramma’s om de landbouwers te ondersteunen. Op die manier kan worden voorkomen dat ze worden weggeconcurreerd door anderen en dat de productie van vlees wordt verplaatst naar niet-EU-landen. In die landen wordt dierenwelzijn vaak als minder belangrijk gezien. Het is de verwachting dat deze landen de nieuwe EU-normen straks niet zullen overnemen.

Om een gelijk speelveld in de hele EU te krijgen waarin al het vee diervriendelijk worden gehouden, vraagt het Europees Parlement aan de Europese Commissie om nieuwe wetten en regels. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat er straks voedsel van buiten de EU binnen komt dat niet voldoet aan de dierenwelzijnsstandaarden. Daarom moeten de lidstaten en de Commissie zich meer gaan richten op goede grenscontroles, stellen de Europarlementariërs. Ook handelsakkoorden kunnen opnieuw worden bekeken om ervoor te zorgen dat onze standaarden voor dierenwelzijn overeind blijven. Verder moet de Commissie het onderwerp internationaal onder de aandacht brengen.

Anja Hazekamp is Europees Parlementslid voor de Partij voor de Dieren (PvdD). ‘Elk jaar worden in Europa honderden miljoenen dieren opgesloten in kooien,’ zegt ze. ‘Hun leven is één grote lijdensweg. Deze dieren hebben geen bewegingsruimte en kunnen zich door ruimtegebrek vaak niet eens omdraaien of uitstrekken.’ Hazekamp benadrukt dat zeker 1,4 miljoen EU-burgers met het Stop de kooien-burgerinitiatief zijn opgestaan voor deze dieren. ‘Er moet nu zo snel mogelijk een wetsvoorstel komen om de ellendige kooien voorgoed uit de Europese Unie te verbannen, inclusief een verbod op importproducten uit kooihuisvesting.’

Europees Parlement
plaats:
Straatsburg / Den Haag
website:
https://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Ontslagen KLM-medewerkers krijgen hulpgelden uit Europa

De personeelsleden die KLM wegens de coronacrisis heeft moeten ontslaan, krijgen financiële steun van de Europese Unie. Het gaat om een bedrag van vijf miljoen euro dat direct voor deze oud-KLM-medewerkers bedoeld is. Dat heeft het Europees Parlement dinsdag besloten. Met het geld kunnen mensen zich laten omscholen, nieuw werk vinden of een eigen bedrijf starten. Ook getroffen werknemers uit drie andere EU-landen krijgen financiële ondersteuning.

De hulpgelden gaan direct naar de 1.201 KLM’ers die in de coronacrisis hun baan verloren en zijn dus niet bedoeld voor het concern zelf. Nederland heeft voor deze burgers een aanvraag ingediend bij het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) en het Europarlement heeft deze goedgekeurd. De passagiersluchtvaart heeft door de coronacrisis grote klappen gekregen. Omdat er geen werk meer voor hen was, zitten de oud-KLM-medewerkers nu thuis op de bank. Het geld uit Europa kan voor hen het verschil maken in hun carrière.

Van ex-medewerkers van KLM die meedingen naar het geld wordt verwacht dat ze ‘aanvullende prikkels’ ontvangen, zoals een opleidings-, vervoers- of verblijfsvergoeding. Op die manier moeten ze geholpen worden om kansen op de arbeidsmarkt te benutten. Lokale arbeidsbureaus in lidstaten zullen contact opnemen met de getroffen werknemers om hun behoeften vast te stellen. Vervolgens komen er op maat gemaakte training, persoonlijke begeleiding en hulp bij het zoeken naar nieuw werk.

Niet alleen gaat er vijf miljoen euro naar de Nederlanders, ook wordt er 1,8 miljoen euro vrijgemaakt voor steun aan ontslagen personeelsleden van Finnair in Finland. Hiernaast krijgen 1.500 weggestuurde Belgische luchthavenmedewerkers 3,7 miljoen euro aan steun en ontvangen vijfhonderd Duitse metaalarbeiders 1,1 miljoen euro aan ondersteuning. Met het geld worden ontslagen medewerkers geholpen bij het vinden van een nieuwe baan. Dat gebeurt middels vervolgonderwijs, trainingen of steun bij het starten van een eigen onderneming, aldus het Europees Parlement.

Nederland kon uit het EFG-fonds putten en heeft dat dus ook voor ontslagen KLM’ers gedaan. De nationale luchtvaartmaatschappij kwam vorig jaar in de problemen door de coronacrisis. Zo daalden de inkomsten met 53,8 procent naar 5120 miljoen euro ten opzichte van 2019. Het EFG is niet opgericht vanwege de coronacrisis. Het bestaat sinds 2007 en heeft als doel om werknemers in de EU te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de globalisering. De crisis in de luchtvaartbranche als gevolg van de pandemie valt daar zeker onder.

2 weken geleden

Europarlement: terugkeerovereenkomsten voor migranten met derde landen nodig

Het Europees Parlement maakt zich grote zorgen om de situatie van vluchtelingen en wil dat rechten beter worden gewaarborgd. Er moet een klachtenloket komen voor asielzoekers die willen klagen over mensenrechtenschendingen. Ook moet de Europese Commissie formele overeenkomsten sluiten met derde landen voor de terugkeer van migranten die hier niet mogen zijn. Het Europarlement nam woensdag een rapport van de Nederlandse Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks) hierover aan.

In de afgelopen tijd deed Strik onderzoek naar de situatie van migranten en asielzoekers in bijvoorbeeld Griekenland, maar ook in derde landen zoals Turkije. Zo bezocht ze onder meer vluchtelingenkampen op Griekse eilanden. Dinsdag presenteerde ze haar rapport met conclusies in het Europees Parlement. Daaruit blijkt onder meer dat EU-landen eigenhandig informele afspraken maken met derde landen zoals Turkije, waardoor de mensenrechten van migranten en vluchtelingen in het geding komen. Op dergelijke afspraken houden parlementen onvoldoende toezicht en ook is er geen toetsing op door de rechter, aldus de rapporteur.

In haar rede in het Europarlement stelde Strik dat de mensenrechtensituatie van vluchtelingen er daardoor niet beter op wordt. Ze haalde de situatie in Turkije aan, dat de grens voor nieuwe Syrische vluchtelingen gesloten houdt. ‘Als regelingen tussen de EU en een derde land leiden tot situaties waarin vluchtelingen vastzitten, zonder bescherming worden achtergelaten of zelfs worden gemarteld, dan heeft de EU een verantwoordelijkheid’, aldus Strik. Haar door het parlement aangenomen rapport spoort de Europese Commissie aan om werk te maken van formele akkoorden met derde landen, zodat de mensenrechten beter kunnen worden gewaarborgd.

Tevens wil het Europees Parlement nu dat de Commissie formele terugkeerovereenkomsten sluit met derde landen voor migranten die hier niet mogen zijn. Hiernaast moet er een beter overzicht komen over de praktijk, want nog te vaak worden mensenrechten van individuele asielzoekers geschonden. Er is een tekort aan toezicht en rapportages van wat er ter plaatse gebeurt. Ook is er nog geen Europees klachtenloket waar asielzoekers mogelijke schendingen van hun rechten kunnen melden en er zijn ook nog onvoldoende rechtsmiddelen voor migranten wiens rechten geschonden zijn. Daarom moet er een onafhankelijk en toegankelijk klachtenmechanisme voor asielzoekers komen.

Los daarvan meldt Strik dat er geen openbaar overzicht is van EU-fondsen aan derde landen. Deze landen krijgen dus geld van de EU, maar het is niet duidelijk hoe en waar deze euro’s aan worden besteed. Tegelijkertijd gaan er ook gelden van EU-agentschappen, zoals het Europees Grens- en Kustwachtagentschap, naar derde landen. Het is echter niet helder om hoeveel euro het precies gaat en waar dit geld exact aan wordt besteed. Het Europarlement wil hiervan een beter overzicht krijgen, zodat het ook beter toezicht kan houden op het budget.

‘Samenwerking met derde landen stelt de EU niet vrij van mensenrechtenverplichtingen jegens migranten en vluchtelingen,’ zegt rapporteur Tineke Strik. ‘Deze verplichtingen moeten worden nagekomen met betere monitoring, meer transparantie over Europese fondsen en een versterkt democratisch toezicht door het Europees Parlement. Daarnaast moeten we toegang tot de rechtsgang verzekeren voor migranten en vluchtelingen wiens rechten mogelijk zijn aangetast door de samenwerking van de EU met derde landen. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat ons extern migratiebeleid in lijn is met het internationaal recht.’

1 maand geleden

Europarlement wil doorpakken tegen omstreden Tsjechische premier

De Tsjechische premier Andrej Babiš was in de afgelopen jaren wel degelijk betrokken bij belangenverstrengelingen waarin Europese fondsen een rol speelden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie, waarover Europarlementariërs woensdag hebben gedebatteerd. In Tsjechië hebben zich onder Babiš oligarchische structuren ontwikkeld waarbij de politiek en het zakenleven te nauw met elkaar verbonden zijn. Europese gelden waarmee gesjoemeld is, moeten worden teruggevorderd. Het Europarlement wil graag doorpakken.

Zakenman Babiš zit vanaf 2014 onafgebroken in de Tsjechische regering en bekleedt sinds 2017 het premierschap. Hij is tevens de baas van Agrofert, een groot concern dat chemische landbouwmiddelen verkoopt. Als premier heeft hij invloed uitgeoefend op het toekennen van Europese subsidies aan zijn eigen bedrijf, aldus de Europese Commissie. Het gaat om misbruik van landbouwfondsen. Het Europarlement is al langer bezorgd over de situatie in Tsjechië, waar onder Babiš belangenverstrengeling is ontstaan tussen de overheid en het bedrijfsleven.

Op woensdag spraken Europarlementariërs onder meer met Eurocommissaris Johannes Hahn over de situatie. Hij is verantwoordelijk voor de begrotingszaken en deelde zijn zorgen met het parlement. Op tafel lag een onderzoek van de Europese Commissie naar de belangenconflicten Babiš tussen 2014 en 2020, waarover parlementariërs eveneens hun bezorgdheid kenbaar maakten. Uit het rapport blijkt dat in Tsjechië ‘oligarchische structuren’ zijn ontstaan, waarin de politieke en zakelijke top van het land met elkaar verstrengeld zijn. Diverse Europarlementariërs stellen dat dit onaanvaardbaar is. Geld dat Babiš’ concern Agrofert onterecht gekregen heeft, moet worden teruggevorderd.

Sommige Europese parlementsleden zeiden dat kwestie Babiš niet als excuus mag worden gebruikt om de controle en bevoegdheden van de EU te vergroten, zoals in het onderzoek wordt aanbevolen. Anderen zijn juist voor het overnemen van deze aanbevelingen. Eurocommissaris Hahn benadrukte dat het nu aan de Tsjechische regering is om stappen in de goede richting te zetten en dat die eerst moeten worden afgewacht. Als die onder de maat zijn, neemt het Europees Parlement mogelijk volgende maand een resolutie tegen Babiš aan.

Volgens PvdA-Europarlementariër Lara Wolters staat nu vast dat Babiš in staat is zijn eigen bedrijf te ondersteunen met overheidsgeld. ‘Daarmee ondermijnt hij de Europese waarden en bedriegt hij de Europese belastingbetalers. Elke euro die in de zakken van oligarchen terechtkomt, wordt niet besteed aan het oplossen van onze gedeelde Europese uitdagingen, zoals het bestrijden van de klimaatcrisis, het aanpakken van sociale ongelijkheid en het investeren in herstel van de pandemie’, aldus Wolters. De Tsjechische autoriteiten moeten het geld terughalen bij de bedrijven van Babiš. ‘Hij kan zijn belangenconflict oplossen door te stoppen met het doorsluizen van Europese subsidies naar zijn bedrijven. Hij kan de banden met zijn bedrijven verbreken, of hij kan terugtreden als lid van de Europese Raad.’

In 2018, 2019 en 2020 nam het Europarlement al resoluties aan waarin werd gewezen op het misbruik van EU-landbouwfondsen in Tsjechië en de mogelijke betrokkenheid van premier Babiš. Ze riepen op tot strengere maatregelen om de EU-uitgaven te beschermen en vooral om een controlemechanisme op te zetten om belangenconflicten aan te pakken. Ook eiste het Parlement meer openheid over de ontvangers van EU-geld. Momenteel zijn lidstaten niet verplicht om te openbaren wie landbouwsubsidies ontvangt.

1 maand geleden

Europarlement maant Poetin en steunt Tsjechië en Oekraïne volledig

De Europese Unie moet Rusland duidelijk maken dat de gevolgen van een invasie in Oekraïne groot zullen zijn. President Vladimir Poetin moet weten dat hij daarvoor een hoge prijs zal betalen, aldus het Europees Parlement. Ook krijgt Tsjechië, dat momenteel in een diplomatieke strijd met Rusland is verwikkeld, onvoorwaardelijke steun van de Europarlementariërs. Verder heeft het parlement zorgen over de hachelijke situatie van de gevangengenomen Russische oppositieleider Alexei Navalny.

Het Europarlement nam donderdag een resolutie aan die zich uitspreekt tegen de politiek van het Kremlin ten opzichte van Tsjechië, Oekraïne en Navalny. Onlangs werd bekend dat Russische geheime diensten in 2014 een explosie veroorzaakten in een wapendepot in het Tsjechische Vrbětice. Destijds kwamen twee Tsjechen om en werd er ook schade veroorzaakt. Na de bekendmaking ontstond er een diplomatieke ruzie, waarbij Praag en Moskou wederzijds diplomaten uitzetten. Het Europarlement uit zijn solidariteit met de Tsjechen en steunt hen ook in het conflict met het Kremlin.

Naast de diplomatieke ruzie met Tsjechië heeft Moskou ook spanningen met Oekraïne ontlokt door troepenopbouw langs de oostgrens van dat land. De Europarlementariërs zijn daar eveneens erg bezorgd over, omdat het Russische leger in 2014 al een inval in de Krim deed en het Oekraïense schiereiland sindsdien bezet houdt. De EU moet Poetin duidelijk maken dat een mogelijke nieuwe Russische invasie in Oekraïne grote gevolgen zal hebben, onder meer omdat het internationaal recht dan geschonden wordt.

Als er een Russische inval in Oekraïne komt, dan moet de EU meteen stoppen met het kopen van olie en gas uit Rusland. Verder moeten dan de visa van alle bij het regime betrokken oligarchen worden bevroren, zodat zij de EU niet langer in kunnen reizen. Ook wil het Europees Parlement dan dat Rusland geen toegang meer krijgt tot het SWIFT-betalingssysteem, zodat banken geen internationale transacties kunnen doen met bankrekeningen in de hele Europese Unie.

Niet alleen Oekraïne en Tsjechië baren de Europarlementariërs zorgen, maar ook de penibele situatie rond de Russische oppositieleider Alexei Navalny is voor hen erg zorgelijk. Hij zit al weken vast en ging in hongerstaking, waardoor hij vorige week balanceerde op het randje van de dood. Zijn veroordeling is politiek ingegeven en staat haaks op de Russische internationale verplichtingen inzake mensenrechten, aldus het Europarlement. Volgens het parlement zijn Poetin en de Russische autoriteiten volledig verantwoordelijk voor Navalny’s gezondheid en lichamelijke conditie. Zij moeten er alles aan doen om ‘zijn fysieke en mentale welgesteldheid te beschermen’, aldus het Europarlement.

De Nederlandse Europarlementariër Malik Azmani (VVD) heeft kritiek op Rusland en Poetin in het bijzonder. ‘We zien Poetin in de afgelopen drie weken steeds raardere sprongen maken. Dit zijn geen nieuwe ontwikkelingen maar slechts een nieuwe acte in zijn sinistere machtsspel met als enige doel: het overleven van zijn corrupte regime,’ aldus de VVD’er. ‘We roepen de Europese Raad op om sancties uit te breiden onder de Europese Magnitsky Act. We moeten Poetin laten zien dat de Europese Unie eensgezind is in het veroordelen van zijn acties.’ Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op Azmani en de aangenomen resolutie van het Europees Parlement.

2 maanden geleden

Europese publieksprijs LUX: bekijk de genomineerde films gratis op cinetree.nl

De filmprijs van het Europees Parlement betrekt sinds dit jaar het publiek rechtstreeks bij de LUX-publieksprijs. De winnaar wordt bepaald via een combinatie van de publieke stemmen en de stemmen van de Europarlementariërs, die elk voor 50% tellen. De winnende film wordt op 9 juni 2021 aangekondigd tijdens de LUX-publieksprijsuitreiking in het Europees Parlement. De drie genomineerde films werden al eerder onthuld tijdens het European Film Awards-festival op 12 december 2020: Druk, Collective en Corpus Christi. Van 1 tot en met 12 april kun je twee van deze films gratis op Cinetree.nl bekijken en voor 23 mei jouw stem uitbrengen op luxaward.eu/vote. 

Wat is de vernieuwde LUX-publieksprijs?

De filmprijs, die dertien jaar geleden door het Europees Parlement werd opgericht om de verspreiding van Europese films te steunen, heeft dit jaar een make-over gekregen. Naast dat het publiek rechtstreeks betrokken wordt bij de keuze van de winnaar, bundelt de nieuwe LUX-prijs krachten met de European Film Academy om een breder publiek te bereiken. Om deze verandering te markeren, heeft de prijs een nieuwe naam gekregen: de “LUX Europese publieksprijs voor de beste film”.

Ook dit jaar staat de prijs weer symbool voor het belang van cultuur voor het Parlement. De LUX-prijs heeft een reputatie opgebouwd door Europese coproducties te selecteren die actuele, sociale en politieke onderwerpen in de kijker zetten en debat over onze waarden aanmoedigen. Deze nadruk blijft belangrijk. De prijs probeert films nog steeds toegankelijk te maken voor een breder publiek dankzij de ondertiteling van de geselecteerde films.

Welke films zijn geselecteerd?

Op 12 december 2020 verkoos het selectiepanel van de LUX-publieksprijs Collective, Corpus Christi en Druk tot de genomineerden tijdens het European Film Awards-festival.

Druk (Another Round) van Deense regisseur Thomas Vinterberg (originele titel: Druk)

Heb je weleens gehoord over de theorie van de Noorse psycholoog Finn Skårderud dat een kleine hoeveelheid alcohol in ons bloed onze geest verruimt, creativiteit zou stimuleren en ons gelukkig kan maken? Vier leraren op een middelbare school zetten een experiment op, maar wat eerst een oplossing voor hun midlifecrises lijkt, ontspoort al snel. Vinterberg’s film gaat niet alleen over drinken en heeft een diepere boodschap over de hoogte- en dieptepunten van het leven, en hoe daar op de juiste manier mee om te gaan.

- Collective van Roemeense regisseur Alexander Nanau (originele titel: Collective)

Deze aangrijpende documentaire is genoemd naar de nachtclub in Boekarest waar een tragische brand 27 jonge sterfgevallen en 180 gewonden ten gevolge had. De documentaire volgt een team journalisten die onderzoeken waarom 37 van deze slachtoffers in het ziekenhuis stierven terwijl hun verwondingen niet levensbedreigend waren. Ze onthullen hoe angstaanjagende corruptie en nepotisme levens kan kosten, maar tonen ook dat moed en vastberadenheid deze corrupte systemen kunnen verbeteren.

- Corpus Christi van Poolse regisseur Jan Komasa (originele titel: Boże Ciało)

Een film die deels gebaseerd is op het waargebeurde verhaal van een jonge ex-gedetineerde, Daniel, die een spirituele transformatie ondergaat en priester wil worden. Door een speling van het lot, krijgt Daniel de verantwoordelijkheid over een parochie in een klein Pools dorpje. Naarmate het verhaal evolueert, wordt hij geconfronteerd met een tragisch geheim dat vreet aan de gemeenschap. Via het verhaal van deze charismatische priester, onderzoekt Komasa wat een gemeenschap vormt en wat ons vatbaar maakt voor, al dan niet verzonnen, leiderschap.

Kijk en stem!

De winnaar wordt gezamenlijk gekozen door leden van het Europees Parlement en door de kijkers, die elk 50% van de stemmen vertegenwoordigen. De winnende film zal op woensdag 9 juni 2021 bekendgemaakt worden tijdens de prijsuitreiking in het Parlement.

Wil je de films bekijken en meestemmen? Ontdek op www.luxaward.eu hoe en waar je de Druk, Corpus Christi en Collective kunt bekijken (online of in de bioscoop) en breng je stem uit via de website voor 23 mei 2021 (https://luxaward.eu/nl#voting)

3 maanden geleden

Hele Europese Unie wordt LHBTIQ-vrijheidszone

Het Europarlement roept de gehele Europese Unie uit tot vrijheidszone voor de LHBTIQ-gemeenschap. Het instellen van de zone is een antwoord op het terugschroeven van homorechten in Polen en Hongarije. In deze landen hebben lokale overheden eigen zones ingericht die ‘vrij zijn van de LHBTIQ-ideologie’ of hebben ze andere maatregelen genomen tegen mensen die behoren tot de regenbooggemeenschap. Dit druist in tegen burgerrechten in de EU en mede daarom komt het parlement met een tegenreactie.

Een meerderheid van de Europarlementariërs nam vandaag een resolutie aan die bepaalt dat de EU een vrijheidszone voor LHBTIQ-mensen wordt. Dit overkoepelt dan de lokale zones in Polen die nu ‘vrij’ zouden moeten zijn van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en queers. Ook moet de Europese Commissie meer werk maken van het beschermen van deze burgers, aldus de parlementariërs. Alle middelen zijn geoorloofd, dus ook zogenoemde inbreukprocedures. Lidstaten die de regels overtreden, kunnen dus worden gekort. Een onlangs aangenomen verordening die de EU-begroting beschermt, kan ook gebruikt worden.

In Polen hebben meer dan honderd gemeenten, regio’s en provincies maatregelen genomen tegen deze groep burgers. Het gaat vooral om moties die regelen dat deze gebieden zones worden die ‘vrij zijn van de LHBTIQ-ideologie’. Deze lokale overheden moeten dus ophouden met het aanmoedigen van tolerantie tegenover LHBTIQ’ers. Tevens wordt hun financiële steun aan organisaties die non-discriminatie en gelijkheid steunen stopgezet.

Volgens de Europarlementariërs zijn deze maatregelen onderdeel van een breder Pools scala om LHBTIQ-personen tegen te werken. Steeds vaker worden deze burgers het slachtoffer discriminatie en aanvallen. Zo neemt het haatzaaien door autoriteiten en volksvertegenwoordigers tegen de regenbooggemeenschap toe. Onder meer de Poolse president Andrzej Duda laat zich laatdunkend tegenover LHBTIQ’ers uit. Het Europarlement wijst erop dat LHBTIQ-activisten worden opgepakt en Pride-marsen worden aangevallen of afgebroken.

Niet alleen in Polen, maar ook in Hongarije nemen de autoriteiten maatregelen tegen LHBTIQ-mensen. In november 2020 nam de Hongaarse plaats Nagykáta een resolutie aan die ‘verspreiding en promotie van LHBTIQ-propaganda’ verbiedt. Het Hongaarse parlement paste niet veel later de grondwet aan om de rechten van deze burgers in te krimpen. Zo houdt Hongarije geen rekening meer met het bestaan van transgenders en interseksuelen, en ook wordt hun recht op een familieleven ingeperkt.

Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66) maakt zich zorgen. ‘Europa moet het continent van gelijkwaardigheid voor iedereen zijn, maar ondanks goede stappen in die richting zijn we dat nog niet,’ zegt ze. ‘Het schrijnendste voorbeeld is dat een aantal nationale regeringen in Europa haat tegen LHBTIQ-Europeanen, hun eigen burgers, aanwakkert door strijd te voeren tegen wat zij de LHBTIQ-ideologie noemen. Daar gaat het Europees Parlement nu tegenin.’

LHBTIQ-personen moeten overal in de EU dezelfde rechten hebben om in vrijheid te leven en om hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit te kunnen tonen in het openbaar, aldus het Europarlement. Dat moeten ze kunnen doen zonder angst voor intolerantie, discriminatie of vervolging. Autoriteiten op alle niveaus in de hele EU moeten gelijkheid en grondrechten beschermen en promoten, waaronder die van LHBTIQ-personen, zo stellen de Europarlementariërs tot slot.

---------

Op donderdag 11 maart om 18.00 uur organiseert het Liaisonbureau van het Europees Parlement in België een livestreaming naar aanleiding van de stemming. Ook wordt ingegaan op de recente gebeurtenissen in België, als de moord op een homoseksuele man die in de val was gelokt door iemand die hij leerde kennen via een datingapp.

Het debat zal worden gemodereerd door Bo Van Spilbeeck, tv-journaliste voor VTM België. Andere sprekers zijn o.a.: Lukas Dhondt (filmregisseur), Petra De Sutter (Belgisch Vice-eersteminister) en Europarlementariërs Sara Matthieu (Greens/EFA, BE), Hilde Vautmans (Renew, BE) en Cyrus Engerer (S&D, MT).

De livestreams zijn hier te volgen van 18.00 tot 18.45:

https://www.facebook.com/epbelgium

https://twitter.com/EP_Belgium

Journalisten die vragen willen stellen en willen deelnemen, worden uitgenodigd contact op te nemen met Paola Garcia (paola.garcia@europarl.europa.eu, +32 478 96 00 84). De vragen zullen live naar de moderator worden gestuurd.

3 maanden geleden