Dekkingsgraad boven de 100% maar PMT juicht niet

2 dagen geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Pensioenfonds Metaal en Techniek

In het tweede kwartaal van 2021 is de dekkingsgraad van PMT verder gestegen van 98,8% naar 101,5%. Dit komt met name door de positieve rendementen in de returnportefeuille, voornamelijk aandelen. Aandelen behaalden in het tweede kwartaal een positief rendement van 7,3%. Ook onroerend goed (5,8%) en hoogrentende beleggingen (2,6%) kenden een positief rendement. Het beleggingsrendement was in het tweede kwartaal van 2021 3,4%.

“We zien, net als in het eerste kwartaal weer een kleine stap voorwaarts in het herstel. Het is fijn dat de dekkingsgraad net boven de 100% is maar het is zeker nog geen tijd om te juichen, aldus Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT. Er is afgesproken dat we in 2021 en 2022 de pensioenen niet hoeven te verlagen bij een dekkingsgraad boven 90%. Of bij PMT de pensioenen verlaagd moeten worden weten we pas begin 2022, als de stand van 31 december 2021 bekend is.”

Belangrijkste kerncijfers tweede kwartaal 2021

· Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2021 95,6%

· Actuele dekkingsgraad per 30 juni 2021 101,5%

· Positief rendement op de matchingportefeuille door lichte daling van de rente

· Positieve rendementen op alle onderdelen van de returnportefeuille

· Vermogen toegenomen met ca. € 3,5 miljard tot € 96,6 miljard

· Pensioenverplichtingen toegenomen met ca. € 0,9 miljard tot € 95,2 miljard

· Beleggingsrendement tweede kwartaal 2021: 3,4%

· Beleggingsrendement 2021: -1,5%

Toelichting kerncijfers tweede kwartaal 2021

De actuele dekkingsgraad van PMT op UFR-basis steeg in het tweede kwartaal van 98,8% tot 101,5%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 92,5% naar 95,6%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken. De marktrente daalde in het tweede kwartaal, waardoor de verplichtingen in waarde stegen. Het belegd vermogen steeg ook, met name door positieve rendementen binnen de risicodragende returnportefeuille. Aandelen behaalden in het tweede kwartaal een positief rendement van 7,3%. Ook onroerend goed (5,8%) en hoogrentende beleggingen (2,6%) kenden een positief rendement. De matchingportefeuille behaalde een positief resultaat van 0,4%. Dit komt door de waardestijging van vastrentende beleggingen als gevolg van een dalende marktrente. Het totaal beleggingsrendement over het tweede kwartaal van 2021 kwam daarmee uit op 3,4%.

Het totale vermogen van het fonds nam in het tweede kwartaal van 2021 toe van € 93,1 miljard tot € 96,6 miljard. De verplichtingen namen ook in waarde toe van € 94,3 miljard tot € 95,2 miljard.

NOOT VOOR DE REDACTIE Heeft u vragen n.a.v. dit persbericht dan kunt u contact opnemen met Ria van der Steen, woordvoerder PMT, telefoonnummer 06 18306517 of rvs@bpmt.nl. OVER PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. Het fonds werkt voor ongeveer 34.000 ondernemingen, waarin ruim 400.000 werknemers op dit moment een pensioen opbouwen. Tel daarbij op de deelnemers die niet langer een pensioen bij het fonds opbouwen, maar dat voorheen wel deden (bijna 700.000) en de personen die al een uitkering ontvangen (ruim 220.000) en het totaal aantal deelnemers is bijna 1,4 miljoen. De klanten van Pensioenfonds Metaal en Techniek zijn de werkgevers en werknemers in de volgende branches: metaalbewerking loodgieters- en fitters; centrale verwarming; elektrotechniek; carrosseriebouw; autoschadeherstel garages; motorenrevisie; reparatie kantoormachines; goud- en zilvernijverheid; galvaniserende industrie; rijwielen; modelmakers; isolatie; diamantindustrie; koeltechniek.
Pensioenfonds Metaal en Techniek
plaats:
Den Haag
website:
https://www.pmt.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Pensioenfonds PMT steunt resolutie voor ambitieuzere klimaatstrategie bij Shell

Pensioenfonds PMT heeft voor de klimaatresolutie van Follow This gestemd tijdens de aandeelhoudersvergadering van Royal Dutch Shell vandaag en hoopt dat het olie- en gasbedrijf daarmee zijn klimaatstrategie sneller in lijn brengt met het Parijs-akkoord dan nu het geval is.

De resolutie van actiegroep Follow This roept Shell op om zijn CO2-reductiedoelstellingen op de korte, middellange en lange termijn bij te stellen conform het Parijs-akkoord. Pensioenbelegger MN stemde namens PMT voor deze resolutie op de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf, net als in de vier voorgaande jaren. De inhoud van de resolutie komt overeen met de klimaatdoelstellingen van PMT.

Daarnaast stemde MN namens PMT tegen het klimaatplan dat door Shell zelf op de agenda was gezet, het ‘Energy Transition Plan’. In dit plan staat dat Shell in 2050 geen CO2 meer zal uitstoten. PMT staat er positief tegenover dat Shell het klimaatplan zelf heeft geagendeerd, en erkent dat dit streven een stap vooruit is ten opzichte van het eerdere beleid, maar vindt het tempo waarmee het bedrijf naar nul emissies wil niet snel genoeg.

 “We zijn blij dat Shell werk maakt van klimaatdoelstellingen, maar deze voldoen helaas nog niet aan de ambities van PMT”, zegt Hartwig Liersch, Chief Investment Officer bij PMT.

PMT heeft als doel om in negen jaar de CO2-emissie van zijn beleggingen in de oliesector te verlagen naar 39.5 gram CO2e per megajoule. Volgens de benchmark Transition Pathway Initiative zit Shell met zijn eigen strategie in 2030 op 57,34 gram CO2e per megajoule.

“Het is een positieve ontwikkeling dat steeds meer bedrijven een klimaatstrategie opstellen en deze voorleggen aan hun aandeelhouders. Om onze steun te krijgen vindt MN het belangrijk dat de strategie, naast de langetermijn, ook op korte- en middellange termijn in lijn is met wat er nodig is klimaatakkoord van Parijs te realiseren”, zegt Karlijn van Lierop, Director Responsible Investments bij MN.

PMT had per eind april 2021 101 miljoen euro in aandelen Shell in het bezit.

Meer weten over het verantwoord beleggingsbeleid van PMT? Kijk dan hier https://www.pmt.nl/over-pmt/beleggen/verantwoord-beleggen/

2 maanden geleden

PMT 2020 een bijzonder jaar met impact

PMT kijkt terug op een jaar met gebeurtenissen met een grote impact. Zo is er een markante stap gezet in de uitwerking van de Wet Toekomst Pensioenen en hield het COVID19 virus al een jaar de hele wereld in zijn greep. Niemand had kunnen voorspellen of zelfs maar bedenken wat de impact zou zijn van dit virus op onze maatschappij, de economie en op ons als individu. De impact van dit virus was en is groot. Het zorgde voor een schok in de economie, zoals we die niet eerder hebben gezien en we kennen allen de verhalen over eenzaamheid en het verlies van dierbaren. Het lijkt langzaam weer de goede kant op te gaan. Minder positief geteste mensen, versoepelingen van de maatregelen en voorzichtig herstel van de beurzen.

In het jaarverslag is te lezen over de gebeurtenissen, de impact en het handelen van PMT. Daarnaast uitgebreide informatie over de financiën, beleggingsbeleid, risicomanagement, communicatie en een vooruitblik naar 2021. Het jaar dat in het teken zal staan van noodzakelijke voorbereidingen op het nieuwe pensioenstelsel. Informatie delen met deelnemers en cao partijen én afstemming over de keuzes in het nieuwe pensioenstelsel vormen noodzakelijke voorwaarden voor een goede overgang naar een nieuwe fase van de pensioenen in de branches van de bedrijven uit de bedrijfstak metaal en techniek.

Verantwoord beleggen jaarverslag

PMT vestigt ook graag de aandacht op het verantwoord beleggen jaarverslag, want ondanks dat de COVID-19 crisis de wereld in zijn greep hield en de daaruit voortvloeiende schommelingen op de financiële markten de aandacht opeisten, wist PMT in 2020 mooie stappen te zetten in de verdere ontwikkeling van het verantwoord beleggen beleid, inclusief het klimaatbeleid.

Ook aandacht voor het beleggingsbeleid in Nederland, dat PMT heel belangrijk vindt. Een gezonde Nederlandse economie en een bloeiend bedrijfsleven, met bijbehorende werkgelegenheid, komt de deelnemers van PMT ten goede.

PMT is dan ook niet voor niets een van de grootste vastgoedbeleggers in Nederland. Ze zijn eigenaar van woningen, winkels en kantoren. PMT streeft naar een toekomstbestendige portefeuille van gezonde, betaalbare en veilige gebouwen. Nieuw aangekochte woningen hebben bijvoorbeeld een groen energielabel en zijn gasloos.

De beleggingen in vastgoed zorgen voor omzet en werkgelegenheid voor ondernemingen die bij PMT zijn aangesloten: installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, centrale-verwarmingsbedrijven en elektrotechnische bedrijven.

Reductiedoelstellingen CO2-uitstoot

PMT wil in 2030 een duidelijke reductie van de CO2-uitstoot hebben bewerkstelligd en hanteert daarvoor een sectorgerichte aanpak, met bijbehorende reductiedoelstellingen per sector. De sectordoelstellingen die ze stellen zijn ambitieus, maar weerspiegelen wel de grote verandering die nodig is om de doelstellingen van het Parijs akkoord te behalen.

Uitgangspunt is dat PMT de CO2-reductie bij voorkeur behaalt door met ondernemingen in gesprek te gaan en hen tot een vermindering van de uitstoot te bewegen.

Wij gaan in gesprek: het dialoogprogramma

PMT gelooft dat praten met bedrijven waarin ze beleggen vaak meer effect heeft dan aandelen verkopen en uit het bedrijf stappen (‘uitsluiten’). Want zolang ze aandeelhouder zijn, kunnen ze in gesprekken invloed uitoefenen op zowel de wijze waarop bedrijven omgaan met hun mensen en hun omgeving als de manier waarop ze hun bedrijf besturen. Er zijn goede stappen gezet op het gebied van dialogen. Zowel de gesprekken op het vlak van het thema ‘energietransitie’ als het thema ‘leefbaar loon-leefbaar inkomen’ laten een duidelijke vooruitgang zien.

Sinds kort is op de website van PMT zichtbaar met welke ondernemingen ze in gesprek zijn, over welke onderwerpen en de voorgang daarin. (https://www.pmt.nl/over-pmt/beleggen/in-gesprek)

Met het verantwoord beleggen beleid draagt PMT bij aan een betere wereld voor zijn deelnemers en pensioengerechtigden. Naast het behalen van een goed financieel rendement, is dit voor PMT de belangrijkste drijfveer van het verantwoord beleggen beleid.

Verslag verantwoordingsorgaan

Eén van de belangrijkste taken van het verantwoordingsorgaan (vo) is het geven van een oordeel over het bestuurlijk handelen van PMT over het afgelopen jaar en de toekomstplannen van het bestuur voor het komend jaar. De basis daarvoor ligt in een goede en tijdige informatievoorziening vanuit het bestuur van PMT. Ook in een jaar waarin COVID-19 een zeer belangrijke rol speelde in het functioneren van het vo, heeft het vo een voldoende beeld gekregen van de manier waarop het bestuur afgelopen jaar heeft gehandeld. De vergaderingen hebben online plaatsgevonden en bij vrijwel elke vergadering waren bestuursleden aanwezig. Het vo ervaart de samenwerking met het bestuur en de raad van toezicht als positief en constructief.

De volledige jaarverslagen kunt u vinden op onze website

https://www.pmt.nl/download/pmtjaarverslag20.pdf

https://www.pmt.nl/download/pmtvbjaarverslag20.pdf

https://www.pmt.nl/download/pmtvojaarverslag20.pdf

2 maanden geleden

PMT: Herstel, onzekerheden en toch ook vertrouwen

In het eerste kwartaal van 2021 is de dekkingsgraad verder gestegen van 96,3% tot 98,8%. Dit komt met name door de stijging van de rente, waardoor de waarde van de verplichtingen is afgenomen tot € 94,3 miljard.

“We zijn blij met het herstel want dat is goed nieuws voor onze deelnemers. We moeten daar wel bij aangeven dat de economische onzekerheden groot zijn en we nog steeds afhankelijk zijn van goede afspraken over de transitie naar het nieuwe stelsel. Dit omdat de rekenregels van het oude stelsel ons nog voor grote problemen kunnen plaatsen”, aldus Jos Brocken, werknemersvoorzitter van PMT. “We willen in de overgang onnodig verlagen van de pensioenen voorkomen, maar ook voldoende vermogen kunnen behouden om de werkenden van nu een gelijk perspectief te blijven geven op een even hoge pensioenuitkering later. Of dit evenwicht kan worden behaald is niet alleen afhankelijk van economische ontwikkelingen en goede rendementen maar ook van de Haagse wet- en regelgeving. PMT heeft daarin ruimte nodig om deze evenwichtigheid zelf te kunnen bepalen voor onze sector”.

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT; “Het herstel van de beurzen en de mogelijke versoepeling van de COVID-19 maatregelen is goed nieuws in deze onzekere tijd. Niet alleen voor onze deelnemers maar zeker ook voor onze werkgevers. Het virus heeft enorme impact gehad op bedrijven; zij maakten zich zorgen over hun liquiditeit, wegvallende omzet en zagen met grote onzekerheid de toekomst tegemoet. Momenteel zien wij dat de betalingsregelingen goed worden nagekomen, wat doet vermoeden dat het vertrouwen weer langzaam terugkomt. Ik hoop dat we dat met zijn allen vast kunnen houden”.

Belangrijkste kerncijfers eerste kwartaal 2021

·        Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2021 92,5%.

·        Actuele dekkingsgraad per 31 maart 2021 98,8%

·        Negatief rendement op de matchingportefeuille door de stijgende rente

·        Positieve rendementen  op bijna alle onderdelen van de returnportefeuille, met uitzondering van hoogrentende beleggingen

·        Vermogen afgenomen met ca. € 4,3 miljard tot € 93,1 miljard

·        Pensioenverplichtingen afgenomen met ca. €6,9 miljard tot €94,3 miljard

·        Beleggingsrendement eerste kwartaal 2021: -4,7%

 

3 maanden geleden

PMT Verlaging pensioen in 2021 van de baan

In het vierde kwartaal is de dekkingsgraad gestegen van 92,2% naar 95,4%. Dit komt onder andere door de positieve rendementen van de returnportefeuille, voornamelijk uit aandelen. Het beleggingsrendement was in het vierde kwartaal van 2020 4,6%. Het totale rendement over 2020 was 10,0%.

Met een dekkingsgraad van 95,4% hoeft PMT de pensioenen van zijn deelnemers en gepensioneerden in 2021 niet te verlagen. De verlenging van de vrijstellingsregeling biedt fondsen de gelegenheid pensioenen niet te verlagen bij een dekkingsgraad boven de 90%.

Jos Brocken: “Geen verlaging van de pensioenen in 2021 is een pak van ons hart. Het gemiddelde pensioen van onze deelnemers, de metaalbewerkers, installateurs en automonteurs is al geen vetpot. Een verlaging van tientallen euro’s zou vreselijk zijn geweest.”

Terry Troost: ”De kans op verlaging in de transitiefase tot uiterlijk 2026 is echter nog wel aanwezig. De nieuwe berekeningsgrondslag voor de UFR treedt in werking dit jaar en dat betekent een eerste stap in een verdere verlaging van de rekenrente. De komende jaren kan  deze nieuwe systematiek leiden tot een daling van de dekkingsgraad bij PMT.”

Belangrijkste kerncijfers vierde kwartaal 2020 

·        Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020: 91,2%.

·        Actuele dekkingsgraad per 31 december 2020: 95,4%

·        Positief resultaat op de matchingportefeuille

·        Positieve resultaten op alle onderdelen van de returnportefeuille, met name aandelen

·        Vermogen toegenomen met ca. € 7,1 miljard tot € 96,6 miljard

·        Pensioenverplichtingen toegenomen met ca. €4,2 miljard tot €101,3 miljard

·        Beleggingsrendement vierde kwartaal 2020: 4,6%

·        Beleggingsrendement 2020: 10,0%

Toelichting kerncijfers vierde kwartaal 2020

De actuele dekkingsgraad van PMT op UFR-basis steeg in het vierde kwartaal van 92,2% tot 95,4%. De beleidsdekkingsgraad daalde daarentegen van 92,1% naar 91,2%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken. De marktrente daalde licht in het vierde kwartaal, waardoor de verplichtingen in waarde stegen. Het belegd vermogen steeg door positieve rendementen binnen de risicodragende returnportefeuille. Aandelen behaalden in het vierde kwartaal een positief rendement van 10,7%. Ook onroerend goed (4,3%) en hoogrentende beleggingen (5,6%) kenden een positief rendement. De matchingportefeuille behaalde een positief resultaat van 1,2%. Dit komt door de waardestijging van vastrentende beleggingen als gevolg van een dalende marktrente. Het totaal beleggingsrendement over het vierde kwartaal van 2020 kwam daarmee uit op 4,6%.

Het totale vermogen van het fonds nam in het vierde kwartaal van 2020 toe van € 89,5 miljard tot €96,6 miljard. De verplichtingen namen in waarde toe van € 97,1 miljard tot € 101,3 miljard door de lagere rente.

Ultimo 2020 is de affinanciering van de VPL-regeling voltooid. Dit heeft er toe geleid dat de aparte voorziening VPL ter grootte van € 2,8 mld. per 31-12-2020 is toegevoegd aan het vermogen. Daarmee zijn de overgangsaanspraken uit de VPL-regeling opgenomen in de reguliere pensioenaanspraken en daardoor onderdeel geworden van de totale verplichtingen.

 

6 maanden geleden

PMT stelt reductiedoelstellingen CO2-uitstoot vast

PMT stelt reductiedoelstellingen CO2-uitstoot vast

PMT wil in 2030 een duidelijke reductie van de CO2 -uitstoot hebben bewerkstelligd. 

Het fonds hanteert daarvoor een sectorgerichte aanpak, met bijbehorende reductiedoelstellingen per sector. Hiermee voldoet het fonds aan de vereisten van het Klimaatakkoord, waarbij de deelnemende partijen uiterlijk eind 2022 reductiedoelstellingen bekend moeten maken. De sectordoelstellingen die PMT stelt zijn ambitieus, maar weerspiegelen wel de grote verandering die nodig is om de doelstellingen van het Parijsakkoord te behalen.

Hartwig Liersch, directeur Beleggingen PMT: “PMT werkt al jaren aan het verminderen van de CO2 -uitstoot van de aandelenportefeuille. Toch hebben we daar nu pas doelstellingen aan gekoppeld. Dat is weliswaar sneller dan afgesproken in het Klimaatakkoord, maar wat later dan andere grote  pensioenfondsen. De reden daarvoor is dat we een doelstelling wilden vaststellen die ook echt bij ons past. We willen niet alleen een vermindering van de  CO2- uitstoot in onze aandelenportefeuille realiseren, maar bijdragen aan vermindering van de daadwerkelijke uitstoot in de wereld.”

Sectorgerichte aanpak

PMT kiest voor een aanpak waarbij per sector is bepaald welke uitstootreductie nodig is om de opwarming van de aarde (ruim) onder de twee graden te houden. Op basis daarvan zijn carbonreductiedoelstellingen per sector geformuleerd. Binnen de carbon intensieve sectoren kan PMT vervolgens kiezen voor bedrijven die zich inzetten om de energietransitie te bewerkstelligen. Daarbij kijkt PMT naar de uitstoot-intensiteit van bedrijven – en in het verlengde daarvan de portefeuille – uitgedrukt in CO2 uitstoot per geproduceerde eenheid.

Doelstellingen per sector

PMT streeft er naar om per 2030:

  • De uitstootintensiteit van bedrijven in de olie & gas industrie terug te brengen tot 39,5 gram CO2 (equivalenten) per geproduceerde MegaJoule energie
  • De uitstootintensiteit van nutsbedrijven terug te brengen tot 0,23 metric ton CO2 (equivalenten) per geproduceerde Megawattuur energie
  • De uitstootintensiteit van luchtvaartmaatschappijen terug te brengen tot 375 gram CO2 per RTK (revenue ton KM)
  • De uitstootintensiteit van aluminiumproducenten terug te brengen tot 3,07 ton  CO2 (equivalenten) per geproduceerde ton aluminium
  • De uitstootintensiteit van autofabrikanten terug te brengen tot 41 gram CO2 -uitstoot per gereden kilometer voor nieuw geproduceerde voertuigen
  • De uitstootintensiteit van cementproducenten terug te brengen tot 0,41 ton  CO2  per geproduceerde ton cementproduct
  • De uitstootintensiteit van staalproducenten per 2030 terug te brengen tot 0,82 ton CO2 (equivalenten) per geproduceerde ton staal

Passend bij achterban PMT

PMT verwacht in sectoren met een relatief hoge CO2-uitstoot veel te kunnen bereiken. De  aanpak past bij de sector Metaal en Techniek. PMT onderzoekt jaarlijks hoe deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers denken over het beleggingsbeleid van het fonds. Liersch: “Wij kunnen hen moeilijk uitleggen dat we niet willen beleggen in staalproductie omdat dat veel CO2 uitstoot. Wat we wél kunnen uitleggen, is dat we alleen investeren in staalbedrijven die hun uitstoot willen terugbrengen tot het Parijsakkoord.”

Klimaatakkoord

In juli 2019 ondertekende PMT als één van de ruim 50 andere partijen het ‘Commitment van de financiële sector’, waarmee de partijen beloven een bijdrage te gaan leveren aan het Klimaatakkoord. Een belangrijk onderdeel daarvan is de toezegging om uiterlijk in 2022 actieplannen op te stellen waarin reductiedoelstellingen zijn opgenomen om de negatieve gevolgen van hun beleggingen te beperken.

CO2-uitstoot al met bijna 30% gedaald

In de afgelopen vijf jaar is de CO2 -uitstoot van de aandelenportefeuille van PMT al met bijna 30% gedaald. Dat werd gerealiseerd door het uitsluiten van 20-30% van het aandelenuniversum op basis van een verantwoord beleggen meetlat, diverse  impactinvesteringen en gesprekken met de grootste uitstoters in de aandelenportefeuille om hen te bewegen hun CO2 -uitstoot te verminderen.

PMT publiceert sinds 2015 de carbon footprint en sinds 2017 ook een TCFD-rapportage. Bij de carbon footprint volgt PMT de richtlijnen van PCAF. Samen met andere grote fondsen wordt op dit moment gewerkt aan een minimum standaard voor de carbon footprint meting op - basis voor PCAF- voor alle Nederlandse pensioenfondsen voor te stellen.

 

7 maanden geleden

Terry Troost nieuwe werkgeversvoorzitter Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)

Terry Troost wordt met ingang van 1 januari 2021 de nieuwe werkgeversvoorzitter van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Hij volgt Benne van Popta op die deze functie tien jaar heeft vervuld.  

Terry was van 2002 tot 2020 directeur Human Resources bij SPIE Nederland, een van de grootste bedrijven in de installatiebranche. Hij was bij SPIE verantwoordelijk voor alle HR-diensten, -beleid en -programma’s.  Daarnaast was hij al meer dan tien jaar voorzitter van de sociale commissie van Techniek Nederland.

Benne van Popta: “We zijn als bestuur erg gelukkig met de benoeming van Terry. Hij is al langere tijd betrokken bij PMT en kent ons fonds én de sector van binnen en buiten. Hij treedt aan op een moment dat de uitwerking van het pensioenakkoord volop in discussie is. Nu het er op aankomt dat er een goede pensioenregeling voor werkgevers en werknemers wordt afgesproken, hebben werkgevers gekozen voor een voorzitter die de sector en de achterban goed kent. Terry weet wat er speelt bij mensen, is een no nonsens man, die op de kosten let en pragmatisch is ingesteld. Met zijn kennis en vele jaren ervaring bij SPIE Nederland is Terry als werkgeversvoorzitter de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment”.

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT: ”Ik ben blij met de benoeming van Terry. We hebben elkaar al leren kennen in het PMT bestuur en daarvoor in het verantwoordingorgaan. Ik heb alle vertrouwen in een goede samenwerking”.

Terry Troost: “Ik heb er veel zin in. Op het moment dat ik hoorde van het voornemen om mij te benoemen als werkgeversvoorzitter, kwam ik vrij snel tot de conclusie dat deze uitdaging niet te combineren was met mijn functie bij SPIE. Vervolgens heb ik daarna mijn baan bij SPIE opgezegd en ben ik gaan warmlopen. Negen maanden van intensieve voorbereiding, waarbij ik alle benodigde kennis heb opgedaan en veel heb samengewerkt met Benne van Popta. Er liggen belangrijke opgaven en ik ga er voor! ”.

Terry is bij PMT begonnen als werkgeversvertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan, vervolgens werd hij bestuurslid. Vanuit zijn positie binnen de directie van SPIE Nederland heeft hij veelvuldig te maken gehad met pensioenregelingen in verband met arbeidsvoorwaardelijke harmonisatietrajecten bij fusies en overnames.

9 maanden geleden