Nieuw kabinet moet extra investeren in toekomst lokale omroep

4 jaar geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van NLPO

Lokale publieke omroepen zullen niet overleven als een nieuw kabinet niet snel met met meer geld over de brug komt. Dat is de boodschap die 260 lokale publieke omroeporganisaties vandaag overbrengen aan leden van de Tweede Kamer. 30 miljoen euro extra investering is er nodig om aan de wettelijke taak te voldoen.

De positie van vrijwel alle lokale publieke omroepen is op dit moment uiterst kwetsbaar. Het Commissariaat voor de Media concludeerde in 2016 al dat eenderde van de lokale publieke omroepen in zware financiële problemen zit. De sector werkt daarom aan een ingrijpend traject om de kwaliteit en continuïteit van alle lokale publieke omroepen te verbeteren en de efficiency te vergroten. Maar de sterke motivatie voor een levensvatbare lokale omroep vertaalt zich niet automatisch in voldoende middelen om hem in te richten. Meer financiële armslag is dringend noodzakelijk. Zo’n driekwart van alle lokale publieke omroepen ontvangt op dit moment minder dan 25.000 euro per jaar. Ter vergelijking: één dag regionale televisie kost gemiddeld ongeveer 29.000 euro. De stichting NLPO, die de belangen van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen behartigt, roept de overheid daarom op om tenminste 30 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen.

NLPO directeur Marc Visch: “Met de huidige vergoeding kunnen de meeste lokale omroepen niet eens de vaste lasten als huisvesting, auteursrechten en minimale apparatuur betalen. Terwijl we met zijn allen qua techniek en kwaliteit steeds meer van de lokale omroep zijn gaan vragen. Gemeenten voeren bijvoorbeeld meer en meer taken uit die de levenssfeer van inwoners rechtstreeks raken. Daarmee wordt de controlerende en agenderende functie van de lokale publieke omroepen alleen maar belangrijker.”

De oproep van de lokale omroepen staat niet op zichzelf. Publieke en commerciële regionale media verdwijnen of concentreren zich noodgedwongen op nieuws uit de stedelijke regio’s. Hyperlokale en burgerinitiatieven missen een journalistieke basisinfrastructuur voor onderscheiden meningen in het kader van hoor en wederhoor. Lokale omroepen daarentegen bieden een betrouwbaar en professioneel netwerk voor burgerjournalistiek avant la lettre. Er werken zo’n 500 professionele journalisten, redacteuren en technisch personeel en meer dan 20.000 intern opgeleide vrijwilligers iedere dag weer aan een onafhankelijke en kritische nieuwsvoorziening over bestuurlijke en maatschappelijke onderwerpen — ook wanneer deze niet langer in het middelpunt van de belangstelling staan. Ze volgen de politieke agenda en attenderen burgers op vraagstukken die van lokaal belang zijn.

De lokale omroepen bieden op 12 september 2017 om 13.45 uur in de Tweede Kamer een petitie aan. Achtergronden en persfoto zijn beschikbaar vanaf 15.00 uur via www.olon.nl. Op 13 september tussen 15.30 - 17.00 uur organiseert de NLPO een debat waarin over de voorgestelde maatregelen zal worden gediscussieerd door gemeentebestuurders, omroepen en tweede kamerleden. Voor vragen: stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen, 06-41405080 of Mondegreen Strategische Communicatie, 06-34109060.
NLPO
plaats:
Hilversum
website:
https://www.stichtingnlpo.nl

Andere persberichten van deze organisatie

NLPO gaat verder als enige sectororganisatie lokale omroep

De ruim 240 lokale publieke omroepen in Nederland hebben sinds afgelopen zaterdag nog maar één sectororganisatie: de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). Met grote meerderheid hebben de omroepen hiertoe besloten. Met die keuze komt een einde aan de Organisatie Lokale Omroepen Nederland (OLON), die als vereniging tot 2015 nog de collectieve belangen van de lokale omroepen behartigde, maar sindsdien al haar taken en verantwoordelijkheden aan de stichting heeft overgedragen.

Marc Visch, directeur van de NLPO: “De sector heeft baat bij meer tempo, regie en richting. Door nu te kiezen voor één sterke sectororganisatie kunnen we verder met het professionaliseren van deze belangrijke laag in het omroepbestel en het versterken van de relevantie en levensvatbaarheid van onze sector.” 

De uitdagingen voor de NLPO zijn niet mals. Meer dan twee derde van de lokale omroepen verkeert volgens het Commissariaat voor de Media al jaren in financiële nood. Daardoor kunnen ze hun functies lang niet overal in Nederland goed uitvoeren. Bovendien zijn de verschillen tussen lokale omroepen enorm en wordt er, als gevolg van de toenemende belangstelling voor nieuws van dichtbij, van alle kanten aan de lokale omroep getrokken. Visch ziet daarom ook een groeiende verantwoordelijkheid voor de NLPO: “Als sector vragen we om serieus meer geld en alle signalen wijzen inmiddels de goede kant uit. Dat betekent dat we ons als sectororganisatie ook op die manier moeten gaan verhouden en daarbij helpt het natuurlijk als er één duidelijk en goed georganiseerd aanspreekpunt is voor partijen. Overigens niet alleen als het gaat over geld, maar bijvoorbeeld ook over de wettelijke taak, technische voorzieningen en samenwerking binnen het bestel.”

De NLPO organiseert binnen de sector inspraak en zoekt naar overeenstemming en draagvlak door middel van een College van Omroepen. De stichting organiseert bovendien per jaar meerdere bijeenkomsten en faciliteert klankbordgroepen over uiteenlopende beleidsthema’s. Visch: “Niet de sectororganisatie bepaalt de doelen, maar de omroepen doen dit gezamenlijk. Omroepen hebben een stem in de standpunten en visie. De NLPO legt niets op, maar organiseert met en voor de omroepen het gesprek met alle partijen.”

5 maanden geleden

Brancheorganisatie NLPO steunt lokale omroepen in moeilijke tijd

Ruim 230 door de coronacrisis getroffen lokale publieke omroepen kunnen dit jaar rekenen op een kleine verlichting van de lasten. De NLPO, de koepelorganisatie voor de lokale publieke omroepen, verleent een korting aan de bij haar aangesloten lokale publieke omroepen voor een bedrag gelijk aan de afdrachten voor het muziekgebruik aan Buma/Stemra per 1 april tot het einde van het jaar. Bovendien verleent de organisatie een korting van 25 procent op haar jaarbijdrage voor de aangesloten omroepen. De maatregelen gelden alleen dit jaar.

Marc Visch, directeur van de NLPO: “Het is vanzelfsprekend dat wij als brancheorganisatie in deze uitzonderlijke tijden ook een bijdrage leveren. De lokale publieke omroepen zijn juist nu populairder en noodzakelijker, maar verkeren in nog grotere financiële nood dan ooit. Het zijn publieke omroepen, maar de bijdrage van de overheid is slechts een fractie van wat nodig is om professioneel lokale journalistiek te kunnen bedrijven. Aanvullende omzet uit reclame en opdrachten is voor deze omroepen daarom cruciaal. Die inkomsten vallen nu weg en lokale omroepen hebben nauwelijks of geen reserves. Tegelijkertijd lopen hun vaste lasten door en worden bovendien extra kosten gemaakt om hun cruciale informatiefunctie in deze tijd te kunnen voortzetten en uit te breiden.”

De bijdrage van de NLPO wordt mogelijk omdat als gevolg van de coronacrisis een aantal projectactiviteiten van de brancheorganisatie niet, of alleen gedeeltelijk door kan gaan. Marc Visch: “Uiteraard blijven de kernactiviteiten zoals de belangenbehartiging en de ondersteuning, zaken die juist nu van grote waarde zijn, onveranderd.” 

De maatregelen van de NLPO zijn voorbereid in overleg met het ministerie van OCW. Onlangs introduceerde minister Slob voor Media een tijdelijk steunfonds waar ook omroepen een lening of uitkering kunnen aanvragen. Verder riep het kabinet de gemeenten op om alles te doen wat binnen hun rol ligt.

12 maanden geleden

Lokale omroep dreigt te verdwijnen door coronacrisis

Beroep op lokale omroep nooit eerder zo groot

Het coronavirus stelt de lokale omroepen in Nederland voor grote uitdagingen. Enerzijds omdat ze in deze tijd maximaal worden ingezet om de lokale gevolgen van de uitbraak in voor burgers begrijpelijke taal duidelijk te maken. Anderzijds worden ze zelf hard getroffen doordat de broodnodige eigen inkomsten tot nul zijn gereduceerd vanwege de annulering van opdrachten en marginalisering van de reclame-inkomsten.

Lokale publieke omroepen hebben de wettelijke taak om burgers onafhankelijk en betrouwbaar te informeren. Dat doen ze via radio, televisie en steeds vaker online en via social media. Ook in deze tijden van crisis. Dankzij de lokale omroep blijven we met elkaar in contact, juist nu dat door het coronavirus nauwelijks meer kan. Bovendien zijn velen van ons er dankzij de lokale omroep getuige van hoe burgemeesters ons tot in onze huiskamers toespreken, ervaren we hoe lokale vrijwilligers hulp bieden aan ouderen en zieken, en leven we intens mee met bevriende patiënten en zorgverleners in het plaatselijke ziekenhuis.

Maar of veel lokale omroepen zelf het einde van de coronacrisis nog zullen overleven is allesbehalve zeker. De schade door de noodmaatregelen bedraagt voor de sector als geheel zo'n 350 duizend euro per week. Marc Visch, directeur van de NLPO, de brancheorganisatie voor de lokale publieke omroepen, verwacht dat over twee maanden één op de vijf lokale omroepen in dermate grote financiële problemen verkeert dat zij de activiteiten moeten staken. Dit komt voornamelijk door de structureel slechte financiële uitgangspositie van bijna alle lokale omroepen. Het Commissariaat voor de Media waarschuwde onlangs nog voor het grote aantal lokale omroepen dat in financiële zorgen verkeert.

Dat lokale omroepen het financieel zwaar hebben, was al veel langer bekend. Van de ruim 1 miljard euro die het Rijk jaarlijks tot zijn beschikking heeft voor de publieke media gaat slechts 1 procent naar de lokale omroep. In tegenstelling tot de landelijke en regionale omroepen hebben lokale omroepen nagenoeg geen reserve en kunnen nog geen kleine tegenslag opvangen. De NLPO pleit daarom al jaren voor een basisbekostiging voor alle lokale omroepen. Het kabinet beloofde bij zijn aantreden drie jaar geleden daar naar te kijken. Maar verder dan wat mooie woorden, een klein beetje projectgeld en een adviesaanvraag kwam het tot nu toe niet. SP Tweede Kamerlid Kwint deed deze week dan ook een beroep op minister Slob voor Media om de lokale omroepen extra te ondersteunen in deze crisis. Want naast verlies van inkomsten zien lokale omroepen zich tegelijkertijd geconfronteerd met extra uitgaven als gevolg van een explosief toegenomen vraag. Visch: "Inmiddels toont de coronacrisis dat ons land de lokale omroepen nu harder nodig heeft dan ooit. Tegelijk betekent de crisis voor veel lokale omroepen mogelijk de nekslag. Dat zou heel zuur zijn."

 

1 jaar geleden

Lokale omroepen investeren extra in lokale journalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft vandaag bekendgemaakt welke lokale omroepen kunnen rekenen op extra subsidie voor de professionalisering van hun journalistieke taak. Met de tijdelijke regeling van het fonds geeft het kabinet gehoor aan een oproep van de Tweede Kamer om de lokale omroepsector de komende jaren te versterken.

Het huidige stelsel van lokale omroepen staat onder grote druk. Journalisten van lokale omroepen worden doorgaans noodgedwongen onderbetaald. Veel lokale omroepen draaien goeddeels op vrijwilligers. Daardoor kunnen ze hun functie niet naar behoren waarmaken. Met de tijdelijke subsidie kunnen lokale omroepen de komende twee jaar aantonen wat er minimaal nodig is om tot een professioneel aangestuurde, toekomstbestendige publieke omroep op lokaal niveau te komen. 

De NLPO, de brancheorganisatie voor de lokale publieke omroepen, heeft de afgelopen jaren al veel randvoorwaarden in kaart gebracht. Marc Visch, directeur van de NLPO, verwacht dan ook dat een volgend kabinet de structurele verhoging van de bekostiging voor de lokale omroepen zal realiseren. Visch: "Er bestaat inmiddels brede steun voor een goede en betrouwbare lokale omroep. Met deze subsidieregeling kunnen we laten zien dat zelfs een minimale versterking van de financiële basis van de lokale omroep direct bijdraagt aan de journalistieke waakhondfunctie en daarmee het functioneren van de lokale democratie."

Zie voor meer informatie over deze regeling de website van de NLPO (www.nlpo.nl) en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (www.svdj.nl).

1 jaar geleden

Tijdelijke subsidie journalistieke professionalisering lokale omroepen

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek publiceert vandaag een subsidieregeling die lokale publieke omroepen ondersteunt bij de versteviging van de onafhankelijke nieuwsvoorziening in hun verzorgingsgebied.

De NLPO, de brancheorganisatie voor de lokale publieke omroepen, is blij met het extra geld. Wel waarschuwt de organisatie voor het tijdelijke karakter van de maatregel. Marc Visch, directeur van de NLPO: "Lokale omroepen kunnen zich niet rijk rekenen met het extra geld. De financiële problemen blijven totdat een structurele oplossing is gevonden onder een nieuw kabinet."

Oorspronkelijk was de wens van de NLPO om de eigen plannen voor een professionele en gezonde lokale publieke omroepsector te kunnen valideren aan de hand van een pilot. Het voorstel daartoe, dat samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd opgesteld, ontving veel steun vanuit de Tweede Kamer. Visch: “De regeling die er nu ligt is een compromis. Het is goed dat de minister het belang van de sector onderschrijft en we zullen er als brancheorganisatie alles aan doen om de regeling te laten slagen.” Wel maakt Visch zich nog zorgen over de bruikbaarheid van de uitkomsten voor het vervolg: “Het ‘Lokaal Toereikend Media-Aanbod’ en de ‘streekomroepvorming’, twee speerpunten van beleid, zijn nu nergens in de regeling terug te vinden. Een relevant beoordelingskader ontbreekt bovendien. Dat is wat ons betreft een gemiste kans." 

De sluitingsdatum van de regeling is 4 december a.s. De NLPO zal geïnteresseerde omroepen ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. Meer informatie via de website van de NLPO: www.nlpo.nl. 

 

1 jaar geleden

Hernieuwde versie: Wilma Haan nieuw lid Raad van Toezicht NLPO

Wilma Haan is per 13 september 2019 vanuit het domein lokale omroepen toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO).

Wilma Haan is bestuurslid en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). In het dagelijks leven is Wilma directeur van Open State Foundation, een non-profit organisatie die middels open data publieke instellingen transparant en controleerbaar wil maken. Eerder was ze lange tijd journalist en adjunct-hoofdredacteur van NU.nl en 3,5 jaar lang chef nieuwsdienst bij Het Parool.

Wilma Haan: “Lokale media hebben een belangrijke rol te vervullen in het controleren van de lokale macht, nieuwsvoorziening die het dagelijks leven van mensen verrijkt en het versterken van de binding met buurt of gemeente. Het is goed om te zien dat er op lokaal niveau al steeds meer samenwerkingen ontstaan die de journalistiek ten goede komen. Politiek gezien zou er met wel nog meer aandacht en zorg met onze lokale publieke omroepen moeten worden omgegaan. Aan die missie van de NLPO draag ik graag bij.”

Paul Luijten, voorzitter Raad van Toezicht: “Met de komst van Wilma Haan krijgt de raad de beschikking over een ervaren bestuurder met een enorme journalistieke ervaring. Ze brengt bovendien veel kennis mee over digitale ontwikkelingen en ethische vraagstukken die de media steeds meer beheersen, ook en juist op lokaal niveau.”

Wilma Haan volgt Martijn Vroom op. De overige leden van de Raad van Toezicht zijn: Paul Luijten (voorzitter; Associate Director Hill + Knowlton Strategies), Jan Hoek (adviseur/toezichthouder), Pedro van Looij (Head of Internal & External Communications ASR Nederland N.V.), Marianne Schuurmans-Wijdeven (Burgemeester gemeente Haarlemmermeer).

2 jaar geleden