Europarlement komt op voor vissers bij windmolens op zee

3 maanden geleden Economie

Dit is een origineel bericht van
Europees Parlement

Nieuwe windmolens op zee moeten de visserij geen last bezorgen en voorafgaand aan de bouw moeten vissers bij de besluitvorming betrokken worden. Dat stelt het Europees Parlement in een rapport over windturbines op zee en de visserijsector. EU-landen moeten verzekeren dat windmolenparken op zee alleen nog op ruime afstand van visgronden worden gebouwd. Ook mogen de turbines geen slechte invloed hebben op het milieu. Voor mogelijke getroffen vissers is compensatie nodig.

In 2050 moet vijftien keer meer ruimte op zee dan nu worden benut voor windmolens. Door vooraf samen te werken met de visserij kan voorkomen worden dat nieuwe windmolens die sector de das om zullen doen. Samen met de vissers kan ervoor gezorgd worden dat visgronden overeind blijven en dat vissers niet in de problemen komen. Tachtig procent van alle vissersboten in de EU bestaat uit kleinschalige visserij. Zij varen voornamelijk in de kustwateren waar veel turbines gepland staan. Vooral kleine vissers kunnen getroffen worden door de komst van de molens. Als dat zo is, moeten ze compensatie krijgen.

Ook kan de bouw van nieuwe windturbineparken op zee negatieve gevolgen hebben voor het leven in de zee, aldus het rapport van het Europees Parlement, dat woensdag werd aangenomen. Om de gevaren te verminderen is meer onderzoek nodig naar de negatieve effecten op de zeebodem tijdens de bouw en het gebruik van de windmolens. Na een aantal decennia zullen ze moeten worden vervangen of afgebouwd. In beide gevallen moet er onderzoek komen naar de effecten daarvan. Ook wordt in het rapport gepleit voor regelingen die langetermijnrisico’s van verlaten infrastructuur moeten dekken.

Omdat straks 85 procent van de windmolenparken op zee in de noordelijke zeeën van de Europese Unie komt, is goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk nodig. Het gaat onder andere om turbines in de Noordzee en de Noordelijke Atlantische Oceaan. Europese vissers zullen die wateren blijven delen met hun Britse collega’s. Daarom wil het Europees Parlement dat de Europese Commissie goede afspraken met Londen maakt over nieuwe windmolenparken en de gevolgen voor vissers en de natuur.

‘Vissers zijn de oudste gebruikers van de zee en daarom moet er echte samenwerking met hen zijn indien windmolenparken op zee worden gebouwd,’ zegt het Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie). Hij komt op voor de vissers. ‘Vissers verdienen hun brood op het water en daarom is het niet meer dan logisch dat deze sector een beslissende stem krijgt in de vorm van participatie. Dat is dus meer dan alleen ‘inspraak’.’

De visserij zelf mag ook naar nieuwe energievormen kijken, vinden de Europarlementariërs die het aangenomen rapport hebben geschreven. Drijvende windmolenparken, hernieuwbare waterstof, maar ook wind- en zonne-energie kunnen op sommige plekken in de visserij worden gebruikt. Hiernaast moet nagedacht worden over het combineren van windturbineparken op zee met beschermde natuurgebieden in de zee, aldus de makers van het aangenomen rapport.

In 2050 zal dertig procent van de stroom voor de EU opgewekt worden door wind op zee. Op dit moment is dit twaalf gigawatt, maar dit moet 300 gigawatt worden. De Europese zeeën kennen nu al 110 windmolenparken met meer dan vijfduizend turbines. Voor 2050 moet er vijftien keer meer ruimte op zee gebruikt voor turbines worden dan nu al het geval is.

Bijgevoegde foto is gratis gebruiken bij vermelding van het copyright - ´©EU 2012 - Bron: EP / Eve van Soens´ Bijschrift: Een offshorewindmolenpark Voor vragen zie onderstaande contactgegevens.
Europees Parlement
plaats:
Straatsburg
website:
https://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/

Andere persberichten van deze organisatie

Europarlement wil ruimhartige toelating Afghanen in nood

Het Europees Parlement wil dat Afghanen die in humanitaire nood zijn eenvoudiger naar de Europese Unie kunnen komen. Er moeten speciale visa komen voor vrouwen die bescherming zoeken en andere Afghanen die gevaar lopen. Ter plaatse moet de EU wel met de Taliban contact hebben, maar zonder die te erkennen. Verder moet de Unie zorgen voor humanitaire corridors en voor vluchtelingenhulp in de buurlanden. Afghanen die al hier zijn mogen onder geen enkel beding teruggestuurd worden.

Het Europarlement sprak deze week over de situatie in Afghanistan, waar vorige maand de extremistische Taliban-beweging het roer overnam. Sindsdien heerst er chaos en onrust in het land. Het Parlement wil daarom dat de EU en haar lidstaten voor Afghanen in de bres springen. Er moeten speciale inreisvisa voor vrouwen komen en voor andere kwetsbare Afghanen, zoals LHBTIQ-mensen, politieke opposanten van de Taliban en Afghanen die eerder voor EU-landen of andere buitenlandse missies hebben gewerkt. Ook etnische minderheden moeten voor zulke visa in aanmerking komen.

Het merendeel van de Afghanen dat gevaar loopt zal echter vluchten naar opvangkampen in de regio, zoals in buurlanden Iran, Pakistan en Tadzjikistan. Om deze mensen veilig te laten vluchten moeten er zogenoemde humanitaire corridors van en naar de Afghaanse grens komen. De EU moet de opvangende buurlanden ook helpen met het uitdelen van voedsel, water en medicijnen, maar ook met het opzetten van sanitaire voorzieningen.

Sinds enige tijd was het in bepaalde EU-landen, waaronder Nederland, de gewoonte om Afghanen terug te sturen naar hun thuisland omdat het daar weer veilig zou zijn. Vanwege de machtsovername van de Taliban wil het Europarlement echter dat lidstaten lopende en nieuwe asielaanvragen van Afghanen opnieuw beoordelen. Dat geldt ook voor de aanvragen van Afghanen die geen asiel hebben gekregen en nog in de EU zijn. In ieder geval mogen EU-landen Afghanen nu niet gedwongen terugsturen.

‘Mensen die vluchten voor oorlog en geweld moeten zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis opgevangen worden, maar de internationale gemeenschap, inclusief de Europese Unie, moet bereid zijn de landen rondom Afghanistan bij te staan. Dit zodat deze vluchtelingen menswaardige en veilige opvang krijgen en er weer gewerkt kan worden aan perspectief,’ zegt CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers. Hij wil dat de EU daarvoor snel een grote geldsom vrijmaakt. ‘Ik verwelkom het gebaar van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar State of the Union, waarin ze aankondigde om honderd miljoen euro extra vrij te maken voor humanitaire hulp. Maar met alleen honderd miljoen komen we er niet.’

Het Europees Parlement wil ook dat de EU ter plekke in contact komt met het Taliban-regime. Noodzakelijk contact met de extremisten is nodig voor goede humanitaire hulp aan het Afghaanse volk. Alleen door met de Taliban in contact te staan, kan hulp worden geboden aan burgers in nood en kan een veilige uittocht voor EU-burgers en Afghanen bewerkstelligd worden, aldus het Europarlement. De EU moet het regime echter niet erkennen.

Het vertrek van de Amerikaanse en internationale strijdkrachten uit Afghanistan is een teken van gezamenlijk falen van het beleid en de strategie van het Westen op het gebied van buitenlandse zaken en veiligheid, zo merkten de Europarlementariërs op. Hier moeten serieuze lessen uit getrokken worden. Dit falen werkt in het voordeel van niet-westerse mogendheden en buurlanden zoals Pakistan, China en Rusland.

7 dagen geleden

Europarlement zet licht op groen voor Europese Gezondheidsunie

De Europese Unie moet ook een Gezondheidsunie worden. Dat vindt het Europarlement, dat woensdag haar positie op twee voorstellen aannam, onder meer om de bevoegdheden van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) uit te breiden. Deze instantie moet juist ook op het gebied van niet-besmettelijke ziekten gaan opereren, zoals hart- en vaatziekten, kanker en geestesziekten. Ook moet er bij nieuwe bedreigingen voor de volksgezondheid meer samenwerking over grenzen heen komen. Het Europees Parlement roept op tot een bestendigere EU op gezondheidsgebied.

Bij het eerste voorstel gaf een meerderheid van de Europarlementariërs aan dat mandaat van het ECDC (‘het Europese RIVM’, bekend van de corona-kleurenkaart van landen) groter moet worden, want dit komt de volksgezondheid ten goede. Momenteel heeft het centrum alleen bevoegdheden waar het gaat om besmettelijke ziekten zoals Covid-19. Dat moet worden uitgebreid naar ziektes als kanker, diabetes en ademhalingszieken als astma. Maar ook geestesziekten zouden voortaan onder de bevoegdheden van het ECDC moeten vallen.

Binnen het ECDC werken EU-landen samen. Ze delen er informatie en helpen elkaar waar het gaat om ziektebestrijding. Bij een toekomstige ramp zoals de coronacrisis moet de Europese Unie voorbereid zijn en mede daarom is de uitbreiding nodig. ‘Onze voorstellen zouden zorgen voor betere samenwerking tussen de lidstaten en de Europese Commissie, het ECDC en het Gezondheidsbeveiligingscomité,’ zegt rapporteur Joanna Kopcińska. De Poolse deed verslag in het Parlement over het mandaat van het ECDC en stelde voor om de uitwisseling te bevorderen van informatie, deskundigheid en beste voorbeelden uit de praktijk.

De rapporteur voor het tweede voorstel – over grensoverschrijdende bedreigingen – pleitte voor ‘één gezondheid-benadering in al het Europese beleid’, dat als leidraad moet dienen voor het hele Europese gezondheidssysteem. Als het aan haar ligt, moet één gezamenlijk EU-inkoopbeleid voor medische producten de norm worden, zodat er meer kan worden uitgewisseld tussen EU-landen. ‘Ik ben er volledig voorstander van dat een gezamenlijke aankoopprocedure voor medische producten de norm wordt. Wat de onderhandelingen met de industrie betreft, staat de EU sterker wanneer zij namens alle lidstaten met één stem spreekt,’ aldus rapporteur Véronique Trillet-Lenoir.

Ook vindt het Parlement dat nationale zorgsystemen meer met elkaar gaan samenwerken door bijvoorbeeld informatie en kennis uit te wisselen. Verder is het de bedoeling dat er verregaande samenwerking komt in grensgebieden qua gezondheid. Dankzij de voorstellen kan er worden gebouwd aan een Europese Gezondsheidsunie.

Europarlementariër Esther de Lange (CDA) onderhandelde namens de christendemocraten in het Europees Parlement over het tweede voorstel. Ze is optimistisch. ‘Voor corona stond dit niet op het netvlies van nationale bestuurders, maar nu is iedereen doordrongen van de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking op gezondheidsgebied,’ zegt de Nederlandse. ‘We zorgen er ook voor dat gezamenlijke oefeningen in grensregio’s niet langer als een extraatje maar juist als essentieel onderdeel worden gezien.’ Na deze stemming gaat het Parlement onderhandelen met de Europese lidstaten. De Lange verwacht complete inzet van alle ministers van Volksgezondheid. ‘In het verleden werd er wel eens weggekeken als het om Europese zorgsamenwerking ging. Dat kan nu echt niet meer.’

1 week geleden

Nederland krijgt 810 miljoen euro voor Brexit-klap

Het Europees Parlement heeft besloten dat Nederland 810 miljoen euro krijgt om de klappen van de Brexit mee op te vangen. Het geldbedrag hoort bij een fonds dat het Parlement goedkeurde voor de EU-landen. De lidstaten die hard getroffen zijn door het vertrek van de Britten uit de Europese Unie krijgen het meeste. Maatregelen die in aanmerking komen voor steun zijn, onder andere, hulp voor bedrijven, lokale gemeenschappen, het creëren van banen en steun aan EU-burgers bij herintegratie.

Onder andere de Nederlandse visserijsector profiteert behoorlijk van het fonds, dat officieel de ‘Brexit Adjustment Reserve’ heet. Het geld mag bijvoorbeeld besteed worden aan werkgelegenheidsprojecten. Het gaat dan om het creëren van nieuwe banen of het opnieuw integreren van mensen in de arbeidsmarkt die door de Brexit zonder werk zitten. Ook andere bedrijven die bijvoorbeeld handeldrijven met het Verenigd Koninkrijk kunnen in aanmerking komen voor geldsteun uit het fonds. In totaal zit er voor vijf miljard euro aan steungeld in de pot.

De grootste ontvanger is Ierland, dat ongeveer één miljard euro krijgt vanwege het vertrek van de Britten. Anderen die profiteren zijn België (ongeveer 350 miljoen euro), Frankrijk (circa 670 miljoen euro), Duitsland (naar schatting 590 miljoen euro) en Denemarken (circa 250 miljoen euro). Nederland komt na Ierland op de tweede plaats van landen die steun krijgen van het fonds, dat door het Europees Parlement is goedgekeurd. Met de gelden kunnen kosten gedekt worden die sinds het wegvallen van het Verenigd Koninkrijk gemaakt zijn. Het Europarlement bepaalde eveneens dat de looptijd langer mag duren; tot en met 31 december 2023.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) is vicevoorzitter van de Visserijcommissie in het Europarlement. In de basis is hij tevreden met de steun voor Nederland. ‘De Nederlandse en Ierse visserijsector zijn het hardste getroffen door de Brexit en dus krijgen de vissers uit deze landen terecht de meeste financiële compensatie vanuit Europa,’ legt Van Dalen uit. ‘In die zin ben ik ook tevreden met de uitkomst, alhoewel het beschikbare budget bij lange na niet voldoende is voor onze vissers om de geleden verliezen op te vangen.’

Er zijn drie belangrijke criteria die bepalen hoeveel steun een land kan krijgen. Er wordt gekeken naar het belang van handel met de Britten, de mate van visserij-activiteiten in de exclusieve economische zone van het Verenigd Koninklijk en het aantal burgers dat woont in de kustregio’s die dichtbij het voormalige EU-land liggen. Hoe zwaarder deze drie factoren wegen is, des te meer geldsteun een lidstaat kan ontvangen. Nog dit jaar ontvangen de lidstaten samen 1,6 miljard euro uit het fonds. De overige 3,4 miljard euro wordt tot 2025 in verschillende tranches uitbetaald.

1 week geleden

Boskalis Beach Cleanup Tour: De Europa etappe in Vlissingen

Op dinsdag 3 augustus strijkt de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee neer in Vlissingen voor de Europa etappe. Deelnemers helpen met het opruimen van het strand en er wordt aandacht geschonken aan het Europese verbod op wegwerpplastic, dat dit jaar op 3 juli ingegaan is. Een goede stap van de EU in de bescherming van de Noordzee tegen zwerfafval.

De Nederlandse Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA) is bij de Europa etappe aanwezig. In zijn dagelijkse werk buigt hij zich over Europese regels die onze stranden schoonhouden. Tijdens de Europa etappe steekt hij ook de handen uit de mouwen en gaat hij in gesprek met deelnemers op het strand. Deze etappe wordt georganiseerd in samenwerking met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland en het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland.

Europa etappe - Boskalis Beach Cleanup Tour

Waar: Strandpaviljoen Panta Rhei. Nollehoofd 1, 4384LT Vlissingen

Wanneer: dinsdag 3 augustus 2021 van 10:00 uur tot 16:00 uur.

De opening van de dag en het fotomoment vinden plaats om 10:15 uur. Hierbij zijn de burgemeester van Vlissingen Bas van den Tillaar en Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA) aanwezig. Om 16:30 uur wordt het resultaat van de dag bekendgemaakt.

2 maanden geleden

EP wil procedure tegen Hongarije om anti-LHBTIQ-wet

Het Europees Parlement wil een procedure tegen Hongarije vanwege de nieuwe, omstreden Hongaarse anti-LHBTIQ-wet. Er moet een zogenoemde inbreukprocedure tegen het land komen, zodat het de Europese regels gaat naleven. De nieuwe wet verbiedt LHBTIQ-gerelateerde inhoud in lesmateriaal voor scholen of in tv-shows voor minderjarigen. Het Europarlement geeft aan dat de maatregel een duidelijke schending is van de EU-waarden, -beginselen en -wetgeving.

In een rapport stellen Europarlementariërs dat de nieuwe Hongaarse wet de Europese grondrechten tart. Volgens hen gaat het ‘om een opzettelijk en vooropgezet voorbeeld van de geleidelijke afbraak van de grondrechten in Hongarije’. In het Midden-Europese land is het de staat die desinformatie en LHBTIQ-fobie sponsort, waardoor er steeds meer sprake is van politieke censuur. Het gaat om een bredere politieke agenda om de democratie en de rechtsstaat, met inbegrip van de persvrijheid, af te breken, aldus de resolutie.

Niet alleen de nieuwe Hongaarse wet die informatie voor minderjarigen over LHBTIQ tegengaat, maar ook een wijziging van de Hongaarse grondwet is een probleem. In de grondwet staat nu dat ‘de moeder een vrouw is en de vader een man’, waardoor andere ouderschappen onmogelijk worden gemaakt. In feite is er ook een verbod op de wettelijke gendererkenning van transgenders en interseksuelen, zo stelt het rapport. Ook wil het Europarlement blijven opkomen voor de rechten en belangen van het kind. Daarbij moeten tolerantie, acceptatie en diversiteit de leidende principes zijn.

Hongarije moet tot de orde worden geroepen en dat moet door versneld een zogenoemde inbreukprocedure aan te gaan, waarbij de Europese Commissie en andere EU-landen het land aanspreken op de gang van zaken. Ook moeten alle mogelijke instrumenten van het Hof van Justitie worden ingezet, stelt het Europees Parlement. Hiertoe behoren maatregelen en sancties zoals financiële kortingen op het land. Mocht de Europese Commissie niet optreden, dan moeten lidstaten zelf een zaak tegen Hongarije aangaan bij het Hof van Justitie en ook een zogeheten statenklacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

De Nederlandse Europarlementariër Kim van Sparrentak (GroenLinks, Greens/EFA) is verbolgen over de anti-LHBTI-wet van Hongarije. ‘Wet na wet is Viktor Orbàn bezig met het afpakken en ondermijnen van de rechten van de LHBTI-gemeenschap. Deze schandalige schendingen moeten nu eindelijk gestopt worden,’ zegt Van Sparrentak, die het aangenomen rapport en statement van het parlement volledig onderschrijft. ‘Vandaag laten we als Europees Parlement zien dat we pal achter de rechten van LHBTI’ers staan.’

Verder maken de Europarlementariërs zich ernstig zorgen over Russische toestanden in Hongarije. Ze zijn verontrust over de gelijkenis tussen de Hongaarse wetgeving en de Russische ‘LHBTIQ-propagandawet’ uit 2013, waarin LHBTIQ-uitingen door de staat verboden zijn. De parlementariërs roepen de Europese Commissie ook op om de financiering van anti-LHBTIQ-campagnes in Europa grondig te onderzoeken. Tot slot maken ze zich zorgen over het coronaherstelplan van Boedapest dat niet zou stroken met de EU-wetgeving.

3 maanden geleden

Europarlement: meer ruimte voor EMA in Amsterdam

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam moet versterkt worden en een breder mandaat krijgen. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Er moet een database komen waarmee tekorten aan medicijnen worden voorkomen. Ook kan de EMA daarmee beter gegevens uitwisselen met gezondheidsautoriteiten in de EU-landen. Bij volgende gezondheidscrisis is de EU dan beter voorbereid.

De bevoegdheden van de EMA, dat gevestigd is aan de Amsterdamse Zuidas, moeten worden uitgebreid. Het gaat onder andere om meer zeggenschap over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Het Europees Parlement nam donderdag een rapport aan waarin hiervoor wordt gepleit. Er moet een database komen voor het opsporen, voorspellen en voorkomen van medicijntekorten. Verder moet het geneesmiddelenagentschap opener worden en meer uitwisselen met nationale gezondheidsautoriteiten.

‘De pandemie heeft laten zien dat de EU en de lidstaten niet klaar waren om een uitdaging van deze grootte aan te gaan,’ zegt rapporteur Nicolás González Casares. De EMA had gewoonweg een te klein mandaat en te weinig middelen, zegt de Spaanse sociaaldemocraat. ‘We versterken nu de capaciteiten van het geneesmiddelenbureau om beter om te gaan met toekomstige noodsituaties.’ González Casares: ‘Met de nieuwe database voorzien we de EMA van een cruciaal middel om de medicijnvoorraad in de gaten te houden en tekorten te allen tijde te voorkomen. In het kort: meer transparantie, meer participatie, meer coördinatie en meer preventie.’

Mohammed Chahim (PvdA) is Europarlementariër en lid van de parlementscommissie voor Volksgezondheid. ‘Al anderhalf jaar staat het leven van iedereen op z'n kop door de coronapandemie,’ zegt hij. ‘Nu we in de nasleep zijn van de huidige crisis, breekt het moment aan om na te denken wat we kunnen doen om beter voorbereid te zijn op een volgende crisis.’ Hij wil een Europese gezondheidsunie. ‘Het versterken van de hiervoor bevoegde agentschappen, zoals EMA, draagt bij aan het sneller opzetten van productielocaties en een strakke logistiek rondom de distributie van vaccins en medicijnen.’

Los van dat het Europees Parlement wil dat de EMA meer bevoegdheden krijgt en versterkt wordt met onder meer een grote database, wil het ook klinisch testen voor nieuwe vaccins en behandelingen bevorderen. Dat kan door de spelers in de zogeheten toeleveringsketen een actievere rol geven. Hetzelfde geldt voor zorgprofessionals. Ook zij moeten een actievere rol krijgen in samenwerking met de EMA in Amsterdam.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beoordeelt de komst van nieuwe geneesmiddelen, waaronder de coronavaccins, en houdt toezicht op de kwaliteit van bestaande medicijnen. Vanaf het begin was de EMA in Londen gevestigd, maar door het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, verhuisde het agentschap naar Nederland. Naast Amsterdam waren ook Milaan en de Slowaakse hoofdstad Bratislava in de race om de nieuwe standplaats te worden.

3 maanden geleden

Geplaatst in

Nationaal nieuws