Joppe Dubbeld winnaar NOBCO Thesisprijs Coaching 2021

25-11-2021 16:38 | 3 dagen geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
NOBCO

NIJKERK 26 november 2021 - Joppe Dubbeld is de winnaar van de NOBCO Thesisprijs Coaching 2021. Dat is donderdag 25 november bekendgemaakt op het online NOBCO Symposium Coaching & Onderzoek . Joppe won deze prijs met zijn thesis: ‘ Avoiding problems or approaching solutions? Revealing the effects of both problem-/solution-focused questioning, and their interplay with approach/avoidance goal-orientations on coaching outcomes ’. Hij ontving een certificaat en een cheque van 1.500 euro van juryvoorzitter Dr. José Heesink.

De vakjury, bestaande uit Dr. José Heesink, Dr. Rendel de Jong, Heleen Hordijk en Charlotte van den Wall Bake, heeft haar beoordeling gebaseerd op vijf criteria: de inhoudelijke kwaliteit, de gehanteerde onderzoeksmethode, de presentatie, de bijdrage aan de theorievorming en de bijdrage aan de beroepspraktijk. De jury was zeer te spreken over de kwaliteit en de variatie van de theses. “Het lezen en beoordelen werd daardoor plezierig, maar uitdagend,” aldus de juryvoorzitter José Heesink.

Winnaar

De jury is het meest enthousiast over de scriptie die coaches helpt om stil te blijven staan bij de soms kritiekloze houding van coaches t.o.v. benaderingen uit de positieve psychologie. Daarover gaat het onderzoek van Joppe Dubbeld waarin hij kijkt naar het effect van de wijze van formuleren van coachingsvragen (oplossings-versus probleemgericht) en het formuleren van na te streven doelen (approach of avoidance) op uitkomsten van het coachproces, zoals gemoedstoestand, of self-efficacy en het behalen van doelen.

Joppe laat met zijn scriptie zien dat we als coaches voorzichtig moeten zijn met de veronderstelling dat een oplossingsgerichte benadering van coaching op alle fronten superieur is aan een meer probleemgerichte benadering. Joppe studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, Master’s Degree Work and Organizatial Psychology.

Uit handen van de jury mocht Joppe een cheque van 1.500 euro in ontvangst nemen. Zijn reactie op het winnen van de prijs: “Het is een grote eer voor mij om deze prijs te winnen. Coaching is een supermooi vak en ik hoop dat ik met mijn onderzoek heb kunnen bijdragen aan een verdere ontwikkeling binnen ons vakgebied.”

Wetenschappelijk Onderzoek

De NOBCO vindt wetenschappelijk onderzoek naar coaching erg belangrijk. NOBCO investeert dan ook bewust in samenwerkingen met wetenschappers, het bedrijfsleven en opleiders. Vandaar dat er binnen de NOBCO een commissie wetenschappelijk onderzoek is ingericht. Deze is samengesteld uit wetenschappers verbonden aan universiteiten, beroepscoaches met een wetenschappelijke achtergrond en interesse en het NOBCO-bestuurslid Onderzoek. Zij stellen zich ten doel kennis over en van wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te maken voor coaches.

De NOBCO heeft de Thesisprijs in het leven geroepen om zo wetenschappelijk onderzoek naar de toegevoegde waarde van coaching te stimuleren. De Thesisprijs is in 2010 ingesteld en wordt tweejaarlijks uitgeloofd.

NOBCO

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is de grootste beroepsorganisatie van professionele coaches in Nederland. NOBCO is leidend in de ontwikkeling van het coachvak en draagt bij aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching ten gunste van de maatschappij. NOBCO maakt deel uit van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is.

Juryvoorzitter José Heesink reikt de Thesisprijs online uit aan Joppe Dubbeld Joppe Dubbeld wint Thesisprijs Joppe Dubbeld wint NOBCO Thesisprijs Coaching 2021

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Miriam Oude Wolbers, bestuurslid NOBCO T. 06 – 1310 8537 E. miriam.oudewolbers@nobco.nl
NOBCO
plaats:
Nijkerk
website:
https://www.nobco.nl

Andere persberichten van deze organisatie

NOBCO start promovendusonderzoek coaching in samenwerking met de Open Universiteit

De populariteit van coaching neemt toe en daarmee ook de vraag naar gedegen wetenschappelijk onderzoek. Voor zowel coaches als coachees is het van belang om meer inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan een succesvol coachtraject. Om daar onderzoek naar te kunnen doen heeft NOBCO in samenwerking met de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit een promovendusproject in het leven geroepen. Promovendus Marjolein Stefens is gevraagd het onderzoek uit te voeren.

Waarom een promovendusonderzoek 

NOBCO stimuleert reeds op verschillende manieren de uitvoering en toepassing van onderzoek naar coaching. Denk aan workshops, de NOBCO Coaching Monitor, de organisatie van het jaarlijkse NOBCO Symposium Coaching & Onderzoek en de uitreiking van de NOBCO Thesisprijs Coaching. Met dit promotieonderzoek wil NOBCO nog nadrukkelijker bijdragen aan Evidence-based practice in coaching en investeert NOBCO in een langer durend onderzoekstraject waarin wetenschappelijke en praktische relevantie samenkomen. Het doel is een betekenisvolle verdieping en verbetering van het coachvak.

Het promovendusproject

In recente jaren zijn er verschillende (meta-analytische) studies verschenen die suggereren dat coaching positieve effecten kan sorteren in verschillende uitkomstdomeinen. Toch is nog grotendeels onduidelijk via welke mechanismen deze effecten worden bewerkstelligd. Er zijn aanwijzingen dat motivationele en relationele processen hier een belangrijke rol in vervullen. Verder onderzoek naar deze mechanismen kan de sleutel vormen voor praktische toepassingen in de coachpraktijk. Het promotieonderzoek benadert deze materie onder andere vanuit het perspectief van de zelfdeterminatietheorie. Deze theorie stelt dat bevrediging van de universele behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid ten grondslag ligt aan optimale ontwikkeling. Met de inzichten uit dit onderzoek kunnen coaches hun coachtrajecten verbeteren, wat uiteindelijk zal leiden tot meer effectieve uitkomsten, bijvoorbeeld op het gebied van welbevinden, functioneren en (werk)prestaties.

Promovendus: Marjolein Stefens

Na een zorgvuldige selectie door NOBCO en de Open Universiteit is de keuze op Marjolein Stefens gevallen. Zij gaat als promovendus het onderzoek doen. In haar promotietraject wordt Stefens begeleid door zowel de Open Universiteit als NOBCO. Stefens rondde haar onderzoeksstage af op de Coaching Monitor bij NOBCO. Tijdens haar onderzoeksstage bij NOBCO en in haar scriptieonderzoek is zij de literatuur ingedoken aangaande de werkingsmechanismen achter succesvolle coaching. Marjolein Stefens: “Wat hierbij interessant is, is dat coaching aantoonbare positieve resultaten weet te realiseren, ook nog eens binnen een relatief korte tijdspanne. Maar hoe dit proces van effectieve coaching op motivationeel en relationeel vlak nu precies in zijn werk gaat is nog niet helemaal duidelijk, en het leuke is dat ik dat in dit promotietraject kan gaan onderzoeken!”

Tijdens het NOBCO Symposium Coaching & Onderzoek op 25 november vertelt zij tijdens een presentatie meer over haar onderzoek.

Over NOBCO  

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is, met ruim 4.500 aangesloten coaches, de grootste beroepsorganisatie van professionele coaches in Nederland. Coaches sluiten zich aan bij NOBCO omdat ze waarde hechten aan kwaliteit en zichzelf blijvend willen ontwikkelen in hun professie als coach. NOBCO maakt deel uit van de European  Mentoring  & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is.  

Promovendus Marjolein Stefens

 

1 week geleden

Succes Ontwikkeladviezen bevestigt behoefte aan structureel vervolg

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde per 1 december 55.000 nieuwe Ontwikkeladviezen beschikbaar. Met deze stap in (her)oriëntatie op de arbeidsmarktpositie ondersteunt het kabinet werkenden en werkzoekenden om zich voor te bereiden op de snelle veranderingen in de arbeidsmarkt. 

De run op het Ontwikkeladvies laat zien dat deze loopbaansubsidie in een grote behoefte voorziet. Binnen 25 uur waren alle 55.000 trajecten uitgegeven. 

Als beroepsorganisatie bemerkt NOBCO een groeiende behoefte aan loopbaancoaching. De vraag naar professionele ondersteuning stijgt ten gevolge van de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt en de invloed van COVID-19 op de werkgelegenheid. Nadenken over duurzame inzetbaarheid was al van groot maatschappelijk belang, aanvullende actie is nu gewenst.

NOBCO ziet graag een structurele regeling op het gebied van loopbaanbegeleiding, zoals onze zuiderburen die bijvoorbeeld ook kennen, zodat rust en continuïteit in het leren en ontwikkelen ontstaat. Investeren in de ontwikkeling van mensen draagt direct bij tot duurzame inzetbaarheid, verlaagt verzuim en werkloosheid en heeft een positief effect op het welzijn van werkenden en werkzoekenden met alle maatschappelijke winst en economische kostenbesparingen tot positief gevolg.

Over NOBCO

Nederlandse Orde van Beroepscoaches is de grootste beroepsorganisatie van professionele coaches in Nederland. Coaches sluiten zich aan bij NOBCO, omdat ze zichzelf willen blijven ontwikkelen in hun professie als coach. NOBCO maakt deel uit van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is. 

12 maanden geleden

De NOBCO Benchmark 2020-2021 brengt de Nederlandse coachmarkt in kaart

De NOBCO Benchmark 2020-2021 brengt de samenstelling van de Nederlandse coachmarkt in beeld. Deze tweejaarlijkse benchmark is een initiatief van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Aan de benchmark hebben ruim 1.400 beroepscoaches deelgenomen. 

Samenvatting resultaten

Coachvragen zijn vaak gericht op werk en behalve probleemoplossend wordt coaching in toenemende mate toekomstgericht ingezet, met nadruk op ontwikkeling.

Top 5 Coachvragen

Het soort vragen waarvoor men coaching inschakelt blijft de afgelopen jaren gelijk. De onderwerpen in de top 5 zijn ongewijzigd, maar NOBCO ziet wel een verschuiving. Balans tussen werk en privéstaat nu op de eerste plaats.

1.    Werk-privé balans

2.    Zelfontplooiing

3.    Loopbaan en carrière

4.    Stress of burn-out

5.    Samenwerking met collega’s

Profiel van de coach

Met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar brengen de coaches veel levenservaring in en zijn zij voor het overgrote deel hoger opgeleid. De respondenten werken gemiddeld al zo’n 10 jaar in het vak en doen dat overwegend vanuit hun eigen onderneming, al of niet gecombineerd met een functie in loondienst. Nagenoeg elke respondent is aangesloten bij een beroepsorganisatie en heeft een of meerdere coachopleidingen gevolgd.

Het coachtraject

Gemiddeld bevat een coachtraject 7 á 8 sessies van elk gemiddeld 80 minuten met een doorlooptijd van 4-6 maanden. Ruim de helft van de coachtrajecten wordt vergoed door de werkgever van de coachee. De meeste sessies vinden plaats op de werkplek van de coach. In lijn met de maatregelen van de afgelopen maanden ziet NOBCO een sterkte toename van de inzet van online coaching in het afgelopen jaar. Ten opzichte van 25% in 2018, geeft 73% van de coaches aan gebruik te maken van een webcam.

Nadere informatie is te vinden op de NOBCO-website en hier is ook een factsheet met kerncijfers te downloaden. https://www.nobco.nl/onderzoek/kennisbank/benchmark-coaching

NOBCO

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) is de grootste organisatie van beroepscoaches en het platform voor professionele coaching in Nederland. Deze benchmark is uitgevoerd met behulp van de NOBCO Coaching Monitor (www.coachingmonitor.nl). De benchmark wordt mede mogelijk gemaakt door Tijdschrift voor Coaching, Coachlink, NOLOC, LVSC, het Coachhuis en diverse EQA Coachopleidingen.

1 jaar geleden

InterCoach gaat samenwerken met NOBCO

In toenemende mate zetten organisaties coaching in om medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling. Naast de inzet van externe coaches zetten steeds meer organisaties een interne coachpool op van professionals die beschikken over goede coachingskwaliteiten. Door het aansluiten van de coachpool bij NOBCO kunnen de interne coaches werken aan hun professionaliteit. InterCoach heeft, naast het Ministerie van Justitie en Veiligheid en ABN AMRO, nu ook gekozen voor een NOBCO organisatieaansluiting en gaat met hen een partnerschap aan.

InterCoach bestaat uit professioneel opgeleide coaches die, naast hun eigenlijke werk, collega’s coachen rond werkgerelateerde vragen. De 400 interne coaches komen uit alle geledingen van de overheid en zijn bijvoorbeeld directeur, programmamanager of adviseur. Wat hen allen verbindt, is de ‘drive’ om collega’s de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Dankzij de samenwerking met NOBCO krijgen de coaches toegang tot de kennisbank en de landelijke NOBCO-bijeenkomsten. Verder gaat InterCoach participeren in een nieuw op te richten vaksectie ‘interne coaching’ binnen NOBCO.

Interne coachpool

De manager van InterCoach, Jan Piet van Berkel, is blij met de samenwerking met NOBCO. “Het partnerschap met NOBCO geeft een impuls aan de verdere professionalisering van onze interne coachpool. Binnen de overheid staat persoonlijke ontwikkeling en coaching hoog op de agenda. Daarom hebben we ook een goed draaiend coachnetwerk. Het is ook mooi om te zien dat niet alleen de coachees beter worden van een coachingstraject, maar ook de coaches. Zo blijkt uit onderzoek dat managers, die naast hun eigen werkzaamheden ook coachen, beter in staat zijn om relaties op te bouwen met collega’s en medewerkers. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Ontwikkeling

Volgens Marieke Jellema, voorzitter van de beroepsorganisatie voor coaches, is de ontwikkeling van het coachingsvak één van de pijlers van NOBCO. Ook bekendheid geven aan de waarde van coaching voor de ontwikkeling van mensen is een belangrijke pijler. “Gelukkig zien steeds meer organisaties de meerwaarde van coaching. Naast het inschakelen van externe professionele coaching maken ze ook intern coaching beschikbaar voor medewerkers en dragen ze zo bij aan een coachingscultuur in organisaties. Door samenwerking met bedrijven ondersteunt NOBCO de interne coaches in hun professionalisering en stimuleert zij de certificering van interne coaches. We zijn er trots op dat InterCoach het partnerschap met NOBCO is aangegaan.”

NOBCO

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is, met ruim 3.000 aangesloten coaches, de grootste beroepsorganisatie van professionele coaches in Nederland. Coaches sluiten zich aan bij NOBCO omdat ze waarde hechten aan kwaliteit en zichzelf blijvend willen ontwikkelen in hun professie als coach. NOBCO is aangesloten bij  de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is

InterCoach

InterCoach is het expertisecentrum voor collega-coaching binnen de overheid. Zo’n 400 coaches vanuit de Rijksoverheid, Provincies, Gemeenten en Waterschappen maken deel uit van de interne coachpool.

2 jaar geleden

Marieke Jellema nieuwe voorzitter NOBCO-bestuur

Marieke Jellema is vanaf 1 april 2020 de nieuwe voorzitter van het NOBCO-bestuur. NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaches in Nederland. Jellema volgt Charlotte van den Wall Bake op.

Jellema heeft een achtergrond als econoom en bijna 30 jaar ervaring in zowel coaching, verandermanagement, leidinggeven als diverse toezichthoudende rollen.  

De rol die Jellema in haar aanstaande voorzitterschap ziet, is om NOBCO verder te professionaliseren, ambities te realiseren en de belofte aan de markt waar te maken. Jellema: “Met de huidige coronacrisis zal er een extra uitdaging bij komen. De nieuwe werkelijkheid zal ook veranderingen inluiden voor het coachvak. Vragen over zingeving, leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en aanpassingsvermogen zijn actueler dan ooit.”

Coaching

Over haar vak als coach zegt Jellema: “Vrijwel alle mensen hebben behoefte aan zinvol werk, willen een bijdrage leveren aan het grotere geheel en hebben behoefte aan waardering. Dat maakt het vak zo mooi. Mijn bestuurlijke aanpak is resultaatgericht en analytisch, waarbij ik mensenkennis combineer met een frisse zakelijkheid.”

NOBCO

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is, met ruim 3.000 aangesloten coaches, de grootste beroepsorganisatie van professionele coaches in Nederland. Coaches sluiten zich aan bij NOBCO omdat ze waarde hechten aan kwaliteit en zichzelf blijvend willen ontwikkelen in hun professie als coach. NOBCO maakt deel uit van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is.

2 jaar geleden

NOBCO en Noloc ‘Samen Zorgzaam’

In de huidige situatie waarin corona de wereld en onze samenleving heeft verandert, trekken per direct NOBCO, de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaches en Noloc, de grootste beroepsorganisaties voor loopbaanprofessionals, samen op onder het initiatief ‘Samen Zorgzaam’.

Coaches en loopbaanprofessionals worden vanuit dit initiatief stevig gestut door het verstrekken van actuele en relevante informatie over werkwijzen, richtlijnen en tips & tricks. Onderwerpen die aan bod komen: online coachen en begeleiden, verstevigen van je positie als coach en loopbaan-professional en oplossingsgericht ondernemen.

Activiteiten die daarvoor ondernomen worden zijn: gratis webinars over online coaching en begeleiden, Coachradio (podcast serie), een dagelijkse tip en een webserie met mini-webinars, zodat coaches en loopbaanprofessionals vanuit huis hun kennis kunnen verrijken.

Bedrijven & professionals

Binnen NOBCO en Noloc bevindt zich dé kennis en deskundigheid over hoe om te gaan met uitdagingen, focus te behouden en pro-actief om te gaan met mogelijke veranderingen. Ondernemers, organisaties, professionals en teams kunnen rekenen op professionele coaching vanuit dit gezamenlijke initiatief.

NOBCO

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is de grootste beroepsorganisatie met ruim 3.300 professionele coaches in Nederland. Coaches sluiten zich aan bij NOBCO omdat ze waarde hechten aan kwaliteit en zichzelf blijvend willen ontwikkelen in hun professie als coach. NOBCO maakt deel uit van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is.

Noloc

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. De vereniging telt circa 3.000 leden. Zij draagt bij aan toekomst-gerichte beleidsvorming daar waar mensen, werk en organisaties centraal staan. Noloc-erkende loopbaanprofessionals en jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister, en dragen daarmee bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening.

2 jaar geleden